با توجه به جدول۴-۳۳، مشاهده می‌شود که ۳۵ نفر از افراد نمونه در افراد منتخب، نظر خود را در مورد تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی بیان داشته‌اند. میانگین این متغیر (۶/۴) نشان می‌دهد که این میزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد این متغیر ۴۳/۰ و خطای میانگین ۰۷/۰ است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق  میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی است.
نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۳۴ نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم تحقیق

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نام متغیر میزان T درجه ‌آزادی Pمقدار- رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی ۴۶/۱۸ ۳۴ ۰۰/۰ رد فرض صفر

نتیجه آزمون t تک گروهی، که جهت بررسی میزان معنی‌داری میانگین بدست‌آمده در جدول ۴-۳۴ارائه شده است، نتایج نشان می‌دهد که این میزان معنی‌دار است و نمی‌تواند حاصل شانس یا تصادف قلمداد شود. میزان t بدست‌آمده ۴۶/۱۸ با درجه آزادی ۳۴ ودر سطح معنی داری ۰۵/۰، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از ۰۵/۰، (۰۰/۰) شده است، فرض صفر رد می­ شود. بنابراین با نتیجه حاصل‌شده می‌توان گفت که از دیدگاه افراد نمونه راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.
۴-۳-۳-۶ بررسی فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم
فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم تحقیق بشرح زیر می باشد:
 راهکار ساخت کوره و رنگ در ایران بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.
جدول۴- ۳۵ آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم

متغیر   کاملا مخالفم مخالفم تاحدی موافقم کاملا موافقم کل
تاثیر راهکار ساخت کوره و رنگ در ایران بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی فراوانی ۴ ۲ ۱۳ ۱۵
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...