۲-۲۲- چارچوب نظری ومدل تحلیلی

چهرچوب نظری پژوهش حاضر برگرفته از نظریه دانیل گلمن وگاردنر درمورد هوش هیجانی است که از چهار مؤلفه خودآگاهی (درک عواطف) خودمدیریتی (کنترل عواطف) آگاهی اجتماعی (همدلی) و مدیریت روابط (خوش بینی) می‌داند. که به عنوان فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.

۲-۲۳- مدل تحلیلی تحقیق

آگاهی اجتماعی

مفهوم

هوش هیجانی

  • درک عواطف

  • جرأتمندی

  • حرمت نفس

  • خودشکوفایی

  • استقلال

  • کنترل عواطف

  • تحمل تنش ها

  • کنترل تکانه ها

  • خودانگیزشی

  • حفظ آرامش

  • سازگاری

  • هم حسی

  • مسئولیت اجتماعی

  • روابط بین فردی

 • همدلی

ابعاد

مدیریت روابط

  • نشاط

  • احساس رضایت ازخود ودیگران

  • ابراز احساسات

 • احساس رضایت از زندگی

خودآگاهی

خودمدیریتی

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

۲-۲۴- مدل مفهومی تحقیق

پیشرفت تحصیلی دانشجویان

هوش هیجانی مدیران

فصل سوم:

روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه

روش شناسی ازارکان اصلی هر پژوهش می‌باشد زیرا تنها راه دستیابی به دستاورد های قابل قبول و علمی است.

در این فصل روش شناسی پژوهش (متدولوژی) که شامل روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ‌ابزار گردآوری اطلاعات ،شیوه تجزیه وتحلیل داده ها می‌باشد مورد بحث قرار می‌گیرد تا راهکارها وابزار معتبر صحت نتایج را پشتیبانی نماید.

۳-۲- روش شناسی تحقیق

روشی که در این پژوهش استفاده می­ شود از نوع همبستگی یا هم­خوانی می‌باشد، زیرا هنگامی که محقق دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف مربوط به یک گروه یا دسته اطلاعات از دو یا چندگروه را در اختیار دارد می‌تواند از این روش تحقیق استفاده کند. چرا که این روش برای مطالعه میزان تغییرات در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است. در این روش مطالعات در صدد ‌پاسخ‌گویی‌ به سه نوع سؤال هستیم:

۱- آیا رابطه بین این دو دسته مطالعات وجود دارد یا نه؟ در صورت منفی بودن جواب دو سؤال دیگر مطرح نخواهد بود، ولی اگر جواب مثبت باشد وجود رابطه‌ای محرز گردد در آن صورت دو سؤال دیگر به ترتیب زیر مطرح خواهد شد.

۲- جهت این همبستگی که ممکن است مثبت یا منفی باشد و در حالت همبستگی مثبت تغییرات در هر دو دسته از اطلاعات در یک جهت است بدین صورت که اگر افزایش در دسته اول ایجاد شود در دسته دوم نیز افزایش حاصل خواهد شد و برعکس. اما در حالت همبستگی منفی تغییرات در هر دو دسته در جهت خلاف یکدیگر خواهد بود. ‌به این ترتیب که اگر افزایش در دسته اول ایجاد شود در دسته دوم از اطلاعات کاهش حاصل خواهد شد.

۳- میزان و مقدار این همبستگی چه اندازه است؟ محقق در این دسته از تحقیقات حداقل به دو دسته از اطلاعات از یک گروه نیاز دارد تا با استفاده محاسبات آماری بتواند پاسخ این سؤال را فراهم کند.

۳-۳- متغیرهای تحقیق

متغیرها به دو صورت متغیر پیش بین و متغیر ملاک تقسیم بندی می­شوند که در ادامه همین بخش از این پایان­ نامه توضیح مختصری ‌در مورد آن ها داده شده است.

۳-۳-۱ متغیر پیش بین

در این پژوهش هوش هیجانی مدیران ‌و مولفه­های آن به عنوان متغیر پیش­بین درنظر گرفته می­ شود.

۳-۳-۲ متغیر ملاک

متغیرملاک درپژوهش حاضر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ‌می‌باشد.

۳-۴- ابزار گردآوری داده ها

۳-۴-۱ مطالعات کتابخانه ای

در تحقیق فوق از مطالعات کتابخانه ­ای بهره گرفته می­ شود و با مراجعه به کتابها، مجلات و نشریات گوناگون فارسی، لاتین و استفاده از سایت های مختلف اینترنتی مرتبط با موضوع سعی می شود تا اطلاعات لازم ‌در مورد این موضوع گرد آوری شود و با بهره گرفتن از آن ها هم به غنی شدن ادبیات تحقیق کمک شود و هم در تهیه پرسشنامه و فصل­های دیگر پایان نامه استفاده مطلوب و مناسبی صورت می‌گیرد.

۳-۴-۲ پرسشنامه

در این پژوهش از آزمون هوش هیجانی برادبری وگریوز(۱۹۵۳) استفاده شده است. این پرسشنامه دارای ۲۸ سئوال ‌می‌باشد. که سئوالات مربوط به ۴ عامل هوش هیجانی به صورت زیرمطرح شده است :

  • خودآگاهی (سئوالات ۱ تا۶)

  • خودمدیریتی ( سئوالات ۷ تا ۱۵)

  • آگاهی اجتماعی ( سئوالات ۱۶ تا ۲۰)

 • مدیریت روابط ( سئوالات ۲۱ تا۲۸)

۳-۵- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

برای به دست آوردن نتایج رضایت بخش از نمونه آماری و تعمیم آن ها به جامعه مورد نظر، جامعه آماری باید به صورت کاملاً واضح و روشن تعریف گردد. (پیشقدم و قنسولی۱۳۸۷، ۶۳).

جامعه آماری در این پژوهش را کلیه مدیران دانشگاه علوم پزشکی در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ شامل شد. به تعداد ۶۰ مدیر که ۴۹ نفر از مدیران به پرسشنامه پاسخ دادند و۱۱ مدیر همکاری نکردند و از نمونه آماری حذف شدند. همچنین کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان به تعداد۲۸۰۰ نفر که معدل کل هر دانشکده آنان در نظر گرفته شد.

۳-۵-۱ پرسشنامه هوش هیجانی

الف: پرسشنامه هوش هیجانی برادبری[۳۹] وگریوز[۴۰] برای سنجش هوش هیجانی و مؤلفه­ های آن که به تعداد ۴۹ نغر افراد گروه نمونه توزیع و پس از ‌پاسخ‌گویی‌ جمع‌ آوری گردید.

ب: در این مطالعه ملاک پیشرفت تحصیلی تغییرات معدل ترم اول و دوم کل دانشجویان ورودی۹۱ هر دانشکده لحاظ شده است.

۳-۵-۲روایی[۴۱] وپایایی[۴۲] پرسشنامه

۱-روایی

منظور از روایی (اعتبار محتوایی) آن است که آیا ابزار سنجش می ­تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یاخیر؟ زیرا اندازه گیری نامناسب و ناکافی می ­تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا جلوه دهد.

روایی این پرسشنامه توسط پورجواران (۱۳۹۲) به دست آمده است ومقدار آن ۸۵% به دست آمده است.

۲-پایایی

منظور از پایایی این است که هر روش خاصی، هرگاه چند بار ‌در مورد موضوع واحدی به کاربرده شود، هربار نتیجه یکسانی به دست می­دهد یا نه. پس هرگاه فقط مشاهده­گر منبع اطلاعات باشد باید درمورد قابلیت اعتماد مشاهده شک کرد. پایایی این پرسشنامه از روش آزمون آلفای کرونباخ توسط پورجواران (۱۳۹۲) ۹۱% اعلام شده است.

۳-۶- روش‌تجزیه و تحلیل داده ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...