کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

https://troyroiy62839.ja-blog.com/25513461/هویت-برند https://deankduj32198.blogoxo.com/25589725/هویت-برند https://sethtccc95204.ltfblog.com/25174927/هویت-برند https://shaneqldu87654.blogtov.com/5942686/هویت-برند https://troyzupo26048.ssnblog.com/25250719/هویت-برند https://milotkap65321.blogozz.com/25264611/هویت-برند https://shanebujv47135.dm-blog.com/25551786/هویت-برند https://andreeauk55432.blognody.com/25194163/هویت-برند https://caidencztj93826.p2blogs.com/25193273/هویت-برند https://troyhxnb09865.glifeblog.com/25191182/هویت-برند https://cashqbgh18284.blog-ezine.com/25562979/هویت-برند https://archermicu98766.jts-blog.com/25190152/هویت-برند https://lukasmnhy01087.rimmablog.com/25269779/هویت-برند https://kyleryzwq77766.bloggazza.com/25187394/هویت-برند https://hectoreebw01111.gynoblog.com/25265988/هویت-برند https://judahhctj32198.blogdemls.com/25251274/هویت-برند https://zionqrpl55555.blogaritma.com/25285297/هویت-برند https://eduardokhll26492.iyublog.com/25272589/هویت-برند https://jeffreytofv87532.blogars.com/25157959/هویت-برند https://lukasjllg55554.losblogos.com/25255850/هویت-برند https://beautlbq65320.prublogger.com/25267931/هویت-برند https://codyfzri32209.bloguerosa.com/25185675/هویت-برند https://emiliovfjk55086.vidublog.com/25181670/هویت-برند https://augustrrww34557.blogdiloz.com/25189351/هویت-برند https://finneatk54322.idblogmaker.com/25257710/هویت-برند https://landenggdz11111.blogchaat.com/25507247/هویت-برند https://josueluvr25755.blogmazing.com/25260883/هویت-برند https://andrefvmb09865.humor-blog.com/25165607/هویت-برند https://simonhcul44321.activoblog.com/25597922/هویت-برند https://devincsjy98754.blog-kids.com/25625268/توسعه-برند https://josuetitk65510.oblogation.com/25289167/هویت-برند https://sergiofzzv60304.bcbloggers.com/25263610/هویت-برند https://cesarmgaf21468.blogcudinti.com/25336469/هویت-برند https://elliottpzed20861.tusblogos.com/25485994/هویت-برند https://erickuwbw47016.activosblog.com/25163165/هویت-برند https://cesarbvmb19875.blazingblog.com/25546464/هویت-برند https://augusthooj48715.life3dblog.com/25165771/هویت-برند https://tysonfzri32109.thechapblog.com/25257489/هویت-برند https://jaidengcul44311.ageeksblog.com/25164939/هویت-برند https://tysontles25925.daneblogger.com/25262149/هویت-برند https://mariokxgv86175.blogspothub.com/25253554/هویت-برند https://brooksmlnn25110.activablog.com/25281777/هویت-برند https://alexisuqiy09876.blogunteer.com/25187952/هویت-برند https://holdenzcun37271.laowaiblog.com/25170228/هویت-برند https://deanlepw36780.goabroadblog.com/25237513/هویت-برند https://gunnerkelm61647.shoutmyblog.com/25269234/هویت-برند https://dallasnjbv98754.blogsvirals.com/25260132/هویت-برند https://arthurwrhw80345.estate-blog.com/25271952/هویت-برند https://griffinnjcs87653.blogdomago.com/25160852/هویت-برند https://garrettljex00999.popup-blog.com/25260628/هویت-برند https://louisslds76431.digitollblog.com/25352183/هویت-برند https://fernandosohx09876.bloggazzo.com/25227053/هویت-برند https://landenwswt57184.elbloglibre.com/25453150/هویت-برند https://erickneuc87778.angelinsblog.com/25267423/هویت-برند https://gregoryukbq65421.nizarblog.com/25609418/توسعه-برند https://garrettlfxn53209.madmouseblog.com/5946228/هویت-برند https://connerzqgv86532.creacionblog.com/25409753/هویت-برند https://remingtoncxnd10976.blogsumer.com/25286844/هویت-برند https://spencerhxoc19876.smblogsites.com/25477649/هویت-برند https://claytonddzu99999.verybigblog.com/25283476/هویت-برند https://trentonihdy11000.bloggactivo.com/25287181/هویت-برند https://holdenhyoe10986.answerblogs.com/25630733/توسعه-برند https://angeloljdw09998.theblogfairy.com/25280305/هویت-برند https://trentonmdti32087.bloggadores.com/25275804/هویت-برند https://griffincgni47538.thekatyblog.com/25126347/هویت-برند


جستجو


آخرین مطالب

 ویژگی های درمان شناختی – رفتاری

درمان شناختی – رفتاری و رویکردی مشارکتی [۱۲۴] است . درمانگر و بیمار به طور مشترک ‌در مورد اهداف درمانی مناسب ، نوع و زمان آموزش مهارت ها ، نحوه مشارکت افراد دیگر در برخی جلسات درمان، ماهیت تکالیف خارج از جلسات درمان و غیره تصمیم می گیرند .

این رویکرد نه تنها ایجاد رابطه درمانی و خوب و اجتناب از موضع منفعلانه را در درمانگر تقویت می‌کند ، بلکه سودمندی و متناسب بودن درمان با وضعیت بیمار را نیز تضمین می‌کند (کارول ، ۱۳۸۱ ) . در ادامه برخی از ویژگی های رویکرد شناختی رفتاری ذکر می شود :

  1. درمان کوتاه مدت است کمتر از ۲۰ جلسه .

  1. درمان ساختار یافته است و از یک طرح تحولی از پیش آماده شده استفاده می‌کند .

  1. توجه روی مسائل کنونی است .

  1. بیمار ترغیب به اجرای خود مشاهده گری افکار و یا رفتاری می شود که مشخصه آن ها‌ است (تحلیل کارکردی) .

  1. تکالیف خانگی به وسیله درمانگرا ارائه می شود و در جلسات بعدی مرور می‌گردد .

  1. هدف درمانی ، افزایش مهارت های بیمار در برابر مشکلات یا رفتارهایش است (حیوانی فاوا ، ۲۰۰۰) .

  1. درمان مسآله مدار بوده و به جای تأکید بر منشآ مشکل متمرکز بر عوامل ‌نگاه‌دارنده (تداوم بخش ) یا علل اصلی مشکل است .

  1. ‌بر اساس روش استقرایی بنا شده است که در آن بیمار می آموزد تا افکار و باور ها را به عنوان پدیده هایی بنگرد .

 1. تکنیک های موجود در روان درمانی مختصر می‌باشد در جستجوی ایجاد تغییر در شناخت و رفتار است . برای این منظور از شیوه های متنوعی در این رویکرد استفاده می شود که فهرست وار برخی از آن ها را معرفی می نماییم :

مواجهه سازی [۱۲۵] جلوگیری از پاسخ [۱۲۶] شرطی سازی کنشگر [۱۲۷] آرام سازی روانی [۱۲۸] آموزش استرس [۱۲۹]، آموزش حل مسئله [۱۳۰]، درمان رفتاری عقلانی – عاطفی و درمان شناختی .[۱۳۱]( جیوانی فاوا ، ۲۰۰۰) .

روش های جسمانی «رفتاری»

منظور از کاربردن روش های جسمانی کنترل جسمانی ، کنترل استرس ، کاستن از پاسخ های فیزیولوژیک انگیختگی است .

بازخورد زیستی [۱۳۲]

در این روش ورزشکار از ابزارهای اندازه گیری فیزیولوژیک استفاده می‌کند تا چگونگی کنترل پاسخ های فراگیر خود را فرا گیرد . مثلا اگر ورزشکاران ضربان قلب خود را بشنوند ، می‌توانند به چیزهای آرام بخش بیندیشند و افکاری را که ضربان را آهسته می‌کند، بیابند . بدین تمرین آن ها می‌توانند با تمرین از این افکار استفاده کنند و ضربان قلب (برانگیختگی) را کاهش دهند .

هنگامی که ورزشکاران خود اگاهی کافی برای تعیین کردن تنش در بدن خود ندارند فراهم ساختن یک بازخورد مکمل به آن ها کمک خواهد کرد تا این خود آگاهی را ایجاد کنند ، بازخورد در کمک به ورزشکاران برای انجام این عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد . فراگیری سه نوع بازخورد زیستی برای تنظیم تنش عضلانی مفید است – حرارت پوست ، فعالیت های الکتریکی سطح پوست و فعالیت های الکتریکی در عضلات ، درجه حرارت پوست برای نشان دادن سطح تنش کلی در بدن مفید است . زمانی که خون بیشتری جریان دارد درجه حرارت پوست افزایش پیدا می‌کند و زمانی این حالت به وجود می‌آید که عضلات حالت آرام دارند و هنگامی که درجه حرارت پوست افت می‌کند تنش عضلانی بالا می رود ، زیرا خون کمتری در پوست جریان دارد ، معمول ترین روشی که برای اندازه گیری فعالیت الکتریکی پوست مورد استفاده قرار می‌گیرد پاسخ برقی پوست (GSR) [۱۳۳]است . وقتی که بدن بیشتر تنیده شود غده های عرق بیشتر فعال می‌شوند تا حرارتی را که به وسیله عظلات دارای تنش به وجود آمده از بین ببرد .

حال شما می دانید چرا افراد تحت فشار های روانی نه تنها ‌دست‌هایشان سرد می شود ، بلکه مرطوب نیز هست .

نوع سوم بازخورد حیاتی که فعالیت ریز الکتریکی را در عظلات اندازه گیری می‌کند و می‌تواند با یک دستگاه برقی نگار ماهیچه ای [۱۳۴]روی سطح پوست قرار گیرد و اطلاعات جمع‌ آوری کند سپس این اطلاعات می‌تواند بازخوردی برای ورزشکار باشد تا تمرین برای کاستن از تنش عضلانی زیاد بپردازد .

آرامش پیش رونده [۱۳۵]

یکی از انواع آرامش آموزی ، آموزش فن آرامش پیشرونده است . بدین منظور بدن به چند گروه عضلانی بزرگ تقسیم می شود و هر گروه ابتدا تنیده و بعد آرمیده می شود . تناوب تنش و آرامش به بیمار یاد می‌دهد که بین این دو حالت تمایز قائل شود وآگاهی بیشتری نسبت به قسمت های بدن خود مخصوصا انهایی که تنش دار هستند پیدا کند ، برای آنکه بتوان آرامش را به راحتی به موقعیت های طبیعی تعمیم داد ، لازم نیست بیماران در جریان آموزش روی نیمکتی دراز بکشند ، و بلکه از آن ها خواسته می شود روی صندلی راحت بنشیند ، ابتدا درمانگر خود نشان می‌دهد که چگونه می توان ‌گروه‌های مختلفی از عضلات تنیده و یا آرمیده ساخت . همزمان با آن بیمار چند تمرین تنش آرامش را انجام می‌دهد و درمانگر درستی آن ها را وارسی می‌کند ، آنگاه بیمار چشم خود را می بندد و درمانگردستورالعمل لازم برای ایجاد تنش و آرامش در عضلات مختلف به ترتیبی درست و طبق زمان بندی درست ارائه می‌دهد . تنش معمولا حدود ۵ ثانیه و آرامش به دنبال آن ۱۰ تا ۱۵ ثانیه طول می کشد . معمولا هر یک از عضلات فقط یک بار تنیده می‌شوند . سپس از آنکه بیمار توانست ‌به این ترتیب همه عضلات خود را مورد تنش و آرامش قرار دهد افراد خسته می شود تا میزان آرامش خود را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ تعیین کند و در آرامش پیشرونده بدن به دو قسمت تقسیم می شود . در ابتدا آرامش دست ها ، پاها ، صورت ، گردن و شانه ها مورد تمرین قرار می‌گیرد و بعد به بقیه قسمت ها نیز افزوده می شود(کرک ، کلارک ، ۱۹۸۹ ؛ ترجمه قاسم زاده ، ۱۳۸۵ ) .

آرامش بدون تنش

هدف این نوع آرامش ، کاهش بیشتر در زمان لازم برای آرامش از طریق حذف مرحله تنیدگی است ، در جلسه ، ابتدا از بیمار خواسته می شود که به آرامی نفسی بکشد و در این حالت تا جایی که می‌تواند در خود آرامش ایجاد کند . آنگاه درمانگر از او می‌خواهد عضلات مختلف بدن خود را آرمیده کند . از بالای سر شروع می‌کند و پایین می‌آید تا به نوک انگشتان پا برسد . دستورالعمل های که به بیمار داده می شود از این قرار است : « به طور آرام و منظم نفس بکشید ، سعی کنید با هر نفسی که می کشید آرمیده تر احساس کنید … خود را کاملا رها کنید …. پیشانی تان را شل کنید …. همین طور ابروهایتان …. پلک هایتان را … آروارتان را …. تمامی قسمت های صورت …

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 10:17:00 ب.ظ ]
● افزایش فعالیت‌های ورزشی از طریق جاذبه های گردشگری

● گسترش ورزش در نتیجه بازدید از جاذبه های گردشگری

● گسترش ورزش ناشی از بازدید منابع و جاذبه های طبیعی

● گسترش ورزش از طریق برنامه ریزی و آموزش گردشگران

● گسترش ورزش از طریق برگزاری رویدادهای ورزشی

● گسترش ورزش از طریق حضور ورزشکاران و مربیان نخبه (مجتبوی۱۳۸۷)

۲-۶- جایگاه تمدن اسب ترکمن در استان گلستان

۲-۶-۱- سرزمینی به نجابت اسب های ترکمن

استان زیبا و ‌با صفای گلستان در شمال خاوری ایران واقع شده و محل سکونت یکی از بزرگ‌ترین و باسابقه ترین عشایر منطقه شمال خاوری ایران (ایل ترکمن) است. استان گلستان یکی از قطب های اقتصادی مهم کشور در زمینه کشاورزی، دامداری و صنایع وابسته به آن ها بوده و از معادن و صنایع با ارزشی نیز برخوردار است. پارک ملی گلستان که بزرگ ترین و باارزش‌ترین پارک ایران است، درمحدوده این استان واقع شده و جنگل های خزری در محدوده این استان به پایان می‌رسد. استان گلستان با دریای خزر ساحل دارد و از مواهب طبیعی چون سواحل دریا، جنگل های زیبا، کشتزارهای پررونق و باصفا و باغ های مطلوب برخوردار است.

انواع جاذبه های طبیعی چون کوه، دریا، جنگل، آبشار، رودخانه، چشمه وانواع گونه های جانوری در این استان قابل دسترسی و مشاهده است. به لحاظ این که این استان محل زندگی عشایر ترکمن ایران بوده، از جاذبه های متعدد اجتماعی چون جلوه های عشایر کوچ رو و آداب و رسوم حاکم بر آن ها، موسیقی سنتی و خاص منطقه به همراه انواع جشن ها و آیین ها برخوردار است. این استان هم چنین در مسیر عبوری زائرین بارگاه مقدس حضرت امام رضا(ع) قرارگرفته و موقعیت ترانزیتی این استان در کنار جاذبه های اکوتوریستی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی آن، استان گلستان را در ردیف یکی از پر توان ترین مناطق ایران در زمینه جهانگردی قرار داده است. به روایت تاریخ، دین اسلام در اوایل قرن دوم هجری جایگزین دین مزدیسنا در طبرستان شده است.

اکنون بیشتر ساکنان منطقه شیعه مذهب اند; ولی در ناحیه ترکمن نشین گنبد کاووس و گرگان که در مجاورت با نواحی ترکمن نشین آسیای میانه قرار دارد اکثر اهالی سنی حنفی هستند. در استان گلستان، اغلب گرگانی ها به زبان فارسی روان سخن می‌گویند. هر چند که در گذشته آنان زبان مخصوص به خود داشتند، امابه مرور زمان، این زبان به فراموشی سپرده شد. البته در قدیم دشت گرگان سرزمین مستقلی به شمار می رفته ولی چون در بین دو منطقه مازندران و خراسان واقع شده بود فرهنگ و زبانش از آن ها تاثیراتی هم گرفته است. در ترکمانان نیز زبان ترکمنی رایج است.

جاذبه های طبیعی و تاریخی بالا به همراه جلوه های زندگی مردم و عشایر منطقه که دیدنی های جذاب استان گلستان هستند در مجموع این منطقه را از توان بالای گردشگری برخوردار ‌کرده‌است.

۲-۶-۲-ترکمن ها در گلستان

استان گلستان محل سکونت اقوام ترکمن است که بخش دیگری از این ایل بزرگ نیز در جمهوری ترکمنستان زندگی می‌کنند. نام ترکمن نخستین بار در دایره المعارف چینی قرن هشتم میلادی آمده است. هم چنین ترکمن را نام قومی از اقوام زرد پوست ترک زبان دانسته اند که از چندین هزار سال پیش در شمال دریاچه “ایسیک گول” (بالخاش) در شمال مغولستان زندگی می کرده‌اند. نویسندگان ایران برای نخستین بار در قرن پنجم هجری قمری به قومی ترک نژاد به نام ترک یا ترکمانان که در آسیای مرکزی ساکن بوده اند، اشاره می‌کنند.

طوایف ترکمن “گوگلان”، “یمرلی” و “آل علی” در جلگه های “کوپت داغ” و بعدا “ساریق”ها، “ارساری”ها و “سالر”ها در اطراف قوچان و بجنورد از شهرهای خراسان سکنی گزیدند و “یموت”ها به سمت شمال خراسان و رود اترک روی آورده و در قرن شانزدهم میلادی، طوایف ترکمن تمام ساحل خاوری خزر تا گرگان را تصرف کردند. در سال های بعد که از اقتدار شاهان ایران و خوانین کاسته شد، ترکمن ها به تدریج سلطه خود را به طرف خاور تا مرو گسترش دادند. بدین گونه این سرزمین طی چند قرن پهنه تاخت و تاز طوایف قصب شده و توده های وسیع آن ها همراه مغول ها به ایران آمدند. با لشکرکشی تیمور به ایران و دیگر کشورهای مجاور، به همراه دیگر ایلات جا به جا شدند و با گذشتن از این سرزمین، بار دیگر همراه صفویه به ایران بازگشتند. پس از تیمور، سلسله های ترکمانان “قراقویونلو” وسپس “آق‌قویونلو” به عنوان نیرومند ترین گروه ها به ترتیب در باختر و شمال ایران و سپس در ایران مرکزی و جنوبی ظهور کردند.

با تحدید مرزها، ترکمانان حالت مردمی را یافتند که به دو دولت مالیات می‌دادند و در یک سو بخشی از خانواده و در سوی دیگر احشام و چوپانان ترکمنی زندگی می‌کردند. ترکمن ها که نمی خواستند مالیاتی به دولت روسیه بپردازند به ایران مهاجرت نمودند، اما در این جا نیز با حکومت ایران که مایل به جمع‌ آوری مالیات و محدود کردن قدرت نظامی و پایان دادن به اغتشاشات ترکمن ها بود، مواجه شدند. با این همه، گرچه پس از تحدید مرزها، ترکمن های اترک و گرگان رسما ایرانی محسوب می شدند، اما چنین می‌گفتند که هیچ ایرانی از مرز قلمرو آنان نمی گذرد، مگر این که ریسمانی به گردن داشته باشد.

۲-۶-۳- آداب و رسوم ترکمن :

استان گلستان با داشتن تاریخ کهن پنج هزار ساله و سکونت اقوام مختلفی چون فارس، ترکمن، ارامنه، کرد، بلوچ، عرب و… از تنوع قومی و فرهنگی خاصی برخوردار است به گونه ای که می شود چنین پنداشت استان گلستان خود ایرانی کوچک است. این اقوام با این که هر یک، فرهنگی ویژه خود را دارا هستند، سالیان سال است که به آداب و رسومی که برخی از آن ها مشترک بین این اقوام و برخی هم ویژه گروهی از آنان است.

۲-۶-۴-عید باستانی نوروز:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:17:00 ب.ظ ]
فارل و همکاران (۲۰۰۹) در تحقیق خود به بررسی تأثیر روان درمانی متمرکز بر طرحواره درمانی (SFT)[332] گروهی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی پرداختند که کاهش معنادار در نشانه های این اختلال، شدت کلی نشانه های روان‌پزشکی و بهبود کلی عملکرد در گروه را نشان دادند.

در مطالعه‌ نادورت و همکاران[۳۳۳](۲۰۰۹) که به منظور بررسی اثر بخشی رویکرد طرحواره درمانی در بهداشت روانی بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی انجام شد، پس از گذشت یک سال و نیم، از بین ۷۹ درصد بیمارانی که هنوز در جلسات درمانی حضور داشتند، ۴۱ نفر از آن‌ ها (حمایت تلفنی) و ۴۳ درصد از آن‌ ها(بدون حمایت تلفنی و درمان حضوری)بهبود یافتند. همچنین، جنس[۳۳۴]، آگویلار[۳۳۵]، سیکا[۳۳۶]، هاتزیچریستو[۳۳۷] و ایسمان[۳۳۸](۲۰۱۰) در پژوهشی روی یک نمونه‌ ۱۸۰ نفری بیماران کلینیکی، ‌به این نتیجه رسیدند که درمان طرحواره محور می‌تواند در بهبود نشانه های اختلالت شخصیت مؤثر باشد.

هاریس[۳۳۹] و کورتین[۳۴۰] (۲۰۰۲) در پژوهشی نشان دادند که طرحواره‌های‌ ناسازگار نقص و شرم، خود انضباطی ناکافی، آسیب پذیری، بی کفایتی-خود کم بینی با نشانه شناسی افسرده ساز همبستگی دارد. به بیان دیگر طرحواره‌های‌ منفی، نشانه های افسردگی ایجاد می‌کنند. شدت افسردگی به گونه‌ای معنادار با تمام ۵ بعد طرحواره مفهوم سازی شده‌ یانگ همبستگی داشته است، درحالی که اضطراب شدیدتر به نحو معناداری تنها با بعد بازداری / مراقبت بیش از حد همبستگی داشته است.

در مطالعه‌ دیگر(۲۰۰۳)(به نقل از صلواتی ۱۳۸۶) ، طرحواره‌های‌ ناسازگار اولیه با علایم روان‌پزشکی از جمله جسمانی کردن، وسواس فکری – عملی، اضطراب و افسردگی و عقاید پارانویید رابطه داشت، مشخص شد که طرحواره‌های رهاشدگی آسیب‌پذیری نسبت به ضرر و بیماری، فداکاری و بازداری هیجانی، پیش‌بینی کننده ها ی مهم اضطراب و افسردگی در فرد هستند.

سویگرت[۳۴۱]و همکاران (۲۰۰۹)به نقل از امینی ۸۹) در پژوهشی نشان دادند که بین طرحواره‌های‌ناسازگار اولیه و محرومیت هیجانی، شکست، استحقاق داشتن، ترک شدن، نقص داشتن/ شرم ، آسیب پذیری به صدمه یا بیماری، معیارهای ناعادلانه یا اضطراب، همبستگی مثبت وجود دارد.

ولز[۳۴۲] و همکاران (۱۹۹۷) در مطالعه‌ ابعاد فراشناختی ‌در مورد نگرانی و آمادگی ابتلا به اضطراب و آمادگی برای نگرانی، روی نمونه‌ای از دانشجویان لیسانس و بالاتر را بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان داد که باورهای فراشناختی منفی(خطرناک بودن و غیر قابل کنترل بودن نگرانی) با اضطراب صفت و آسیب‌پذیری نسبت به نگرانی اجتماعی و نگرانی ‌در مورد سلامتی همبستگی معناداری دارند. این نتایج تأیید کننده‌ تئوری اختصاصی ولز از اختلال اضطراب بود.

ولز و همکاران (۲۰۰۱) نگرانی نوع ۲ و نگرانی نوع ۱ و باورهای فراشناختی را در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر، فوبیای اجتماعی و افراد سالم بررسی کردند. بیماران مبتلا به اختلال اضطراب، از سایر گروه‌ها مضطرب، از نظر گزارش سطوح بالاتر از فرانگرانی و باورهای منفی ‌در مورد نگرانی، متفاوت بودند. اما این گروه‌ها در باورهای مثبت ‌در مورد نگرانی تفاوتی نداشتند. در این مطالعه شباهت‌های بسیاری از فراشناخت های بیماران افسرده و مضطرب مشاهده شد.

برکمن[۳۴۳] و اسپینهاون[۳۴۴] (۲۰۰۸) به بررسی درمان ترکیبی شناختی رفتاری و طرحواره درمانی در میان اختلالات اضطرابی با خوشه مرضی اختلال شخصیت مرزی پرداخته‌اند. هدف پژوهش، مقایسه تأثیر درمان گروهی بر اختلالات دو محور ۱ و ۲ به صورت جداگانه و توامان بود طی پانزده جلسه درمانی ‌به این نتیجه رسیدند که درمان اختلالات ۲ محور نسبت به درمان تمام با هم مؤثرتر است.

متغیر دیگر مورد پژوهش در این تحقیق افسردگی است. در یک پژوهش نشان داده شد که شناخت درمانی نقش مهمی در پیشگیری از عود افسردگی دارد (استران[۳۴۵]، آلوارز[۳۴۶]، چیا[۳۴۷] و دروبیس[۳۴۸]، ۲۰۰۷)

در پژوهش هم‌سوی دیگر که توسط تیمی متشکل از باریش[۳۴۹]و همکاران (۲۰۰۹)، به نقل از لطف آبادی ۸۹) انجام شد، اثرات مثبت شناخت درمانی بر افسردگی مرتبط با استرس دارد. فار و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهش خود، تأثیر روان درمانی متمرکز بر طرحواره را روی بیماران مبتلا به BPD بررسی کردند.

در تحقیق دیگر، نادورت و همکاران[۳۵۰] (۲۰۰۹) در پژوهشی که جهت بررسی کاربرد طرحواره درمانی ‌در مورد ۶۲ نفر از بیماران سرپایی مبتلابه اختلال شخصیت مرزی انجام داده بودند، دریافتند که یک سال و نیم پس از درمان ، ۴۲ درصد از بیماران بهبود یافتند.

نتایج تحقیقات همچنین رابطه‌ تکانشگری را با اختلال شخصیت مرزی نشان می‌دهد. از این تحقیقات می‌توان به مک کلوزیو و همکاران[۳۵۱] (۲۰۰۸)، به نقل از دیده روشنی ، ۱۳۸۸) اشاره کرد. این تحقیقات که به بررسی رابطه‌ تکانشگری واختلالBPD روی ۱۲۷ نفر از مبتلایان انجام شد، با بهره گرفتن از خود گزارشگری[۳۵۲] دریافتند که افراد مبتلا بهBPD ، اقدامات رفتاری تجاوز و تکانشگری حرکتی را نشان می‌دهند.

نتایج حاصل از مطالعه ها نشان می‌دهد که بیماران مبتلا به همکاری مرضیBD وBPD تکانشی‌تر و خشن‌تر هستند. این مطالعه روی ۵۷ نفر از بیماران مبتلا به اختلال شخصیت و دوقطبی انجام شد. علاوه بر این، این شرایط همکاری مرضی ممکن است یک عامل خطر برای خودکشی است. (کاپینیلو[۳۵۳]، لای[۳۵۴] ، پیراربا[۳۵۵] ، ساردو[۳۵۶] و پینا[۳۵۷] , ۲۰۱۱).

در پژوهش فوق مشاهده شد که تحقیقات زیادی راجع به طرحواره درمانی انجام شده است. کارایی طرحواره درمانی بر اختلال شخصیت مرزی مشاهده شد. این درمان‌ها روی متغیرهای پژوهش حاضر نیز انجام شده‌اند این تحقیق اندکی جزیی‌تر درصدد بررسی تأثیر طرحواره درمانی بر متغیرهای پژوهش درBPD است.

در پژوهشی، اثربخشی طرحواره درمان بر اختلال مرزی(BPD) مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق مطالعات موردی روی شش نمونه که با اختلال شخصیت مرزی شناخته شدند انجام شد. رویکرد درمانی شامل عوامل اصلی و درونی طرحواره، با تأکید بر باز والدینی حد و مرز دارد و تأکید بر طرحواره‌های ‌غالب قرار گرفت. در پایان، بهبودی قابل ملاحظه پنج نفر از آنان در طول درمان مشهود بود و بعد از اتمام درمان، سه نفر از آنان به طور کلی علائمی از(BPD) را نشان ندادند. (هانس نورهال[۳۵۸]، نیساتر[۳۵۹]، ۲۰۰۵).

در اکتبر سال ۲۰۰۶ برای اولین بار در یک تحقیق گسترده نشان داده شده که درصد زیادی از بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی، توانستند از علائم بیماری بهبودی کامل پیدا کنند. این مطالعه نشان داد که طرحواره درمانی می‌تواند در بیماران، بهبودی قابل ملاحظه‌ای را به وجود آورد. موفقیت در درمان رابطه قوی با طول مدت درمان و شدت درمان دارد (دو جلسه در هفته برای مدت سه سال).(جوزفین[۳۶۰]، بلو[۳۶۱] و آرنتز۲۰۰۶)[۳۶۲].

در مطالعه‌ دیگری، اثربخشی طرحواره درمانی به شیوه گروهی را نسبت به درمان‌های رایج فرد در مدت ۸ ماه در بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی مورد مقایسه قرار دادند. یافته های مبنی بر تغییر در گروه طرحواره درمانی ۹۴ درصد و دردرمانهای فردی رایج ۱۶ درصد بود. این مطالعه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر طرح‌وراه را در بهبودی و اصلاح عملکرد کلی بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی را حمایت می‌کند (فارل و همکاران، ۲۰۰۸)[۳۶۳] .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:17:00 ب.ظ ]
  • هیچکس ‌از دیگری برترنیست جزباتقوا وتلاش.

 • ضریب انگیزش بالاورشدفردی وسازمانی به اوج می‌رسد.

یکی ازجلوه های عدالت، تعادل میان حسن فعل وفاعل درکاراست. چنین است که پست های کلیدی راباید به انسان های عادلی داد که درکنارتخصص می‌توانند ضمن ارتقای کارآمدی ‌و کارایی واثربخشی برحسن فاعلی کارهم تضمین دهندوفضای سازمان رامیدانی برای مسابقه ‌در ارزش های انسانی اسلامی سازند.

۳- طراحی نظام ارزیابی(تعیین شایستگی): عدالت در این مورد ‌به این گونه است که مراتب افراد برپایه قضاوت های شخصی تعیین نشود وملاک های تصمیم گیری درباره اموری چون ترفیع ،انفصال ،انتظار و…باید عاری ‌از هرگونه حب وبغض ‌و تبعیض باشد. عدالت ‌در قضاوت ازبارزترین جلوه های عدالت است.

۴-طراحی نظام پاداش: بایداثربخش باشدبه گونه ای که بیشترین بازدهی رابرای سازمان داشته باشد. پاداش مشروط به عملکرد ‌موثر باشد.یعنی عملکردی که درجهت دستیابی به اهداف سازمان باشد (در این معناعدالت همان اعطاءکل ذی حق حقه)است.

۵-نظام حقوق ودستمزد: باید متناسب باتخصص، مهارت،تجربه و سابقه کارافراد تعیین شود وهمچنین ضوابط وشرایط برای اعطای آن یکسان باشد.

۶-طراحی نظام انضباط: انضباط به معنای ابزاری است که مدیرازآن برای اصلاح رفتارنامطلوب استفاده می‌کند.عدالت در این زمینه مبتنی برپاسخ منطقی به پرسش های زیراست: فردچه خلافی مرتکب شده؟آیامی دانسته خلاف است؟آیاواقعا متخلف است؟آیاامکان تخفیف وجوددارد؟‌آیا این قانون بدون استثناء برای همه اجراشده وآیافرد برتخلف اصراردارد؟ تجلی عدالت درانضباط موجب رشد سازمان ، اصلاح خطاکاران وعبرت گیری سایرین می شود.آخرین حلقه انضباط اخراج است.دراسلام اخراج وجود دارد (داستان آدم وحوا). البته رعایت عدالت این است که اخراج آخرین مرحله باشدودرنهایت عدالت اقتضا می کندکه درصورت اصلاح فرداخراجی، دوباره مشمول رحمت قرارگیرد، همان گونه که خداوند توبه پذیراست.

۷-آموزش کارکنان: عدالت اقتضامی کندکه یک رشد همه جانبه برای کارکنان لحاظ شود.امروزه درسازمان ها هدف ازآموزش رسیدن به اهداف سازمان است دراسلام تنها چنین نیست بلکه اهداف انسانی والهی هم هست. همچنین مقتضی است ‌از بهترین روش ها، غنی ترین محتواها وفراگیرترین برنامه هابهره گرفت وبدون تبعیض همگان رابالاآورد، حتی اگرجای خود مارابگیرند ( حق پناه،۶۵:۱۳۸۶).

۲-۱-۱۰-عدالت درمدیریت علوی

درسیره حضرت علی(ع) نوعی فرهنگ سازی وجود دارد که مردم رابه حقوقشان واقف می‌کند وحتی اگر عملکرد وموضعی ازمردم راکه ظاهراً به نفع حاکم است تذکرمیدهد.درعمل، تعامل مردم رابه سوی صحیح سوق می‌دهد.ایشان ضوابط مبتنی ‌بر عدالت رابرروابط شخصی ودوستانه ترجیح داده‌اند ‌و در زمان مقتضی ‌حکم‌رانان رابراساس توان واستعدادشان گزینش یاتعویض می کرده‌اند. عدالت درمنظرعلی(ع)هدف حکومت است ، به گونه ای که مصادیق آن درعهد نامه های مالک اشترومحمد ابن ابوبکرهویداست.

دلایل حضرت علی (ع)برای تحقق عدالت عبارتنداز:

۱-خداوند وسنت الهی: عمل به سنت الهی که موجب ثبات حکومت می شود.

۲-بشر: بیان عقلانی رابطه علی ومعلولی بین عدالت وجامعه انسانی.

۳-سیاست وحکومت: که شامل سه عنصراست :

الف -مردم واجتماع: اسلام وتعالی مردم ازطریق عدالت امکان پذیراست.

ب -حکومت ونظام سیاسی: موجب تداوم قدرت است.

ج-حاکمان ‌و نخبگان سیاسی: موجب ارزش پیداکردن آنان وسخنانشان می شود (مشرف جوادی ودیگران ،۱۴۰:۱۳۸۵).

۲-۱-۱۱-عدالت درمدیریت مهدوی

عدالت به مفهوم «اعطاءکل ذی حق حقه»‌در سازماندهی آن حضرت به گونه ای که پرچم خود رابه مردان صالح وصادق وحق شناس می‌دهد.عدالت به معنای دوری ‌از گناهان کبیره وصغیره ونیز عدالت به معنای اعتدال ازاوصاف یاران مهدی(عج) است .همچنین عدالت به معنای موزون بودن ،درسازمان یاران مهدی(عج) محسوس است. انتخاب هدف ازعناصراصلی برنامه ریزی است .هدف حکومت مهدی(عج) همان هدف انبیاء وائمه است که درچهارهدف جمع شده است :

۱- احیای معا لم وشعائردین خدا.

۲- آبادانی شهرها.

۳- امنیت بندگان خدا.

۴- اقامه حدودالهی (همان منبع).

۲-۱-۱۲- رابطه عدالت ‌با کارکنان:

احساس عدالت به مثابه نتیجه قضاوت افراد، متعاقبا موجب می شود که دریک رفتار واکنشی ، افرادرفتاری محبت آمیز از خود بروز دهند. واضح است که نتیجه چنین تعاملی، استواری هویت جمعی مجموعه مورد نظرخواهد بودکه ‌در رویکرد سیستمی به تعهد سازمانی ‌تعبیر می شود.ادراک ازعدالت سازمانی با جنبه‌های مختلف تعهد سازمانی،رفتارسازمانی،میزان غیبت کارکنان، میزان اعتماد آنان به مدیران،ارتباطات وتعاملات کاری باهمکاران، تسهیم دانش وعملکرد وبهره وری سازمانی مرتبط است(پورعزت،۱۵:۱۳۸۸).

۲-۱-۱۳-چرا و چه کسانی از عدالت گریزانند ؟

بحث عدالت مقوله ای است که در تمام ادیان و مکاتب وحتی در نظرات نظریه پردازان منعکس شده و ضمن مطالعه مورد تأکید قرار گرفته و رعایت عدالت در بیشتر موارد به عنوان یک فضیلت اخلاقی یاد شده است . اما به یقین می توان گفت که اکثریت سازمان‌ها با نوعی بی عدالتی و تبعیض روبرو بوده و با آن درگیر هستند . به راستی این بی عدالتی ها و تبعیض ها از کجا و چگونه سرچشمه می گیرند ؟ و در یک سئوال ساده “چرا تبعیض ” ؟

مسلم است که اگر بی عدالتی حاکم باشد، حق و یا حقوقی از فردی کسر می شود و به فرد دیگری انتقال می‌یابد. به دیگر سخن، عده ای به حق و یا حقوق خود نمی رسند و عده ای دیگر به حق و یا حقوق بیشتری نسبت به آنچه که استحقاقش را دارند می‌رسند . لذا مشخص است که بی عدالتی به دلیل ازدیاد منافع شخصی و یا حداقل حفظ منافع شخصی است و کسانی که منافع شخصی را به هر قیمت و به هر عنوان که شده بر منافع دیگران ترجیح می‌دهند از عدالت گریزانند .

قبلا گفته شد که علت تبعیض و بی عدالتی،تلاش مدیر برای گسترش منافع شخصی و یا حداقل حفظ منافع موجود است . اما رفتارهایی که مدیران برای دستیابی ‌به این هدف انجام می‌دهند به صورت‌های زیر نمایان می شود :

۱- ضعف شناختی مدیر : اگرچنانچه مدیرنتواندکارکنان وکارمندان خودرادرک کندونسبت به آن ها شناخت کاملی به دست آورد، ضعف حاصل ازاین عدم شناخت مدیررابه بی عدالتی ‌و تبعیض خواهدکشاند . به عنوان مثال فرض کنید مدیریک سازمان ازشرح وظایف وزمان ‌مورد نیاز برای انجام وظایف کارکنان خود اطلاع کافی نداشته باشد و نتواند میزان دشواری و مدت زمان مورد نیاز برای امور را بسنجد، بدیهی است در توزیع پاداشها ( عدالت توزیعی ) عادلانه رفتار نخواهد کرد .

۲- ضعف مدیریتی مدیر : گاهی اتفاق می افتدکه باوجودشناخت کامل مدیر از وضعیت کاری کلیه کارکنان ، مدیر تلاش می‌کند که از پاداشها و تنبیهات به عنوان عوامل انگیزش استفاده کند که اشتباه در نحوه توزیع ناشی از ضعف مدیریتی، بی عدالتی را به دنبال خواهد داشت .

۳- سفارشات مدیران ارشد: گاهی اتفاق می افتد که کارکنان تحت نظر مدیر، ارتباط دوستی و یا خویشاوندی با مدیران ارشد دارد در این صورت مدیر جهت راضی نگهداشتن مدیر ارشد سعی درارضای کارکنان مذکورخواهدداشت که در اینصورت بالاجبار از نوعی تبعیض و بی عدالتی استفاده خواهد شد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:17:00 ب.ظ ]
نمودار ۴-۱- میانگین مالیات اخذ شده استانها طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۵(میلیون ریال)

با توجه به هدف پژوهش حاضر که تبیین میزان تلاش مالیاتی می‌باشد، لذا در نمودار (۴-۲) تفاوت میان مالیات اخذ شده و مالیات مصوب برای استان های منتخب و طی سال‌های مورد مطالعه آورده شده است.

نمودار۴-۲- میانگین مالیات اخذشده و مصوب (میلیون ریال)

در نمودار زیر مقدار عددی متوسط مالیات اخذ شده و متوسط مالیات مصوب محاسبه شده و به شرح نمودار (۴-۳) می‌باشد، همان‌ طور که مشاهده می‌گردد، در استان اردبیل مقدار مالیات اخذ شده کمتر از مالیات مصوب بوده در حالی که در سایر استانها عدد مذکور مثبت و به ترتیب : گلستان، سمنان، زنجان، گیلان، قزوین و مازندران می‌باشد.

نمودار ۴-۳- تفاوت متوسط مالیات اخذ شده و مالیات مصوب (میلیون ریال)

برای ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات، آماره توصیفی داده ها شامل شاخص های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارگ- برا که توزیع نرمال پسماندها را بررسی شده و به شرح زیر می‌باشد:

جدول۴-۱- آمار توصیفی متغیر وابسته (مالیات اخذ شده)

متغیرها

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

جارگ برا

آماره احتمال

مالیات اخذ شده

۱۱۰۴۳۹۲

۹۱۱۷۱۲

۳۰۰۲۷۶۷

۱۳۴۵۷۴

۷۳۷۶۱۷

۱٫۰۴

۳٫۲۶

۹٫۰۹

۰٫۰۱

۴-۴- متغیرهای مستقل

۴-۴-۱- ارزش افزوده صنعت

یکی از عوامل مؤثر در تعیین پتانسیل مالیاتی ارز افزوده ایجاد شده در بخش صنعت است. در نمودار (۴-۴) متوسط ارزش افزوده بخش صنعت در استان‌های منتخب نشان داده شده است، همان‌ طور که مشاهده می‌گردد، بیشترین ارزش افزوده برای استان قزوین و کمترین مقدار آن برای استان اردبیل می‌باشد.همچنین انتظارات تئوریک مبنی بر وجود ارتباط مثبت متغیر مذکور با میزان مالیات اخذ شده ، می‌باشد.

نمودار۴-۴- متوسط ارزش افزوده بخش صنعت (میلیون ریال)

آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش صنعت برای تمامی استانها و طی سال های مورد مطالعه به شرح جدول زیر است:

جدول ۴-۲- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش صنعت (میلیون ریال)

متغیرها

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

جارگ برا

آماره احتمال

ارزش افزوده بخش صنعت

۵۸۴۴۹۵۴

۴۱۴۵۷۲۶

۲۲۸۹۴۰۹۹

۱۹۴۸۹

۵۵۴۴۱۹۷

۱٫۲

۴٫۰۳

۱۴٫۱۹

۰٫۰۰

۴-۴-۲-ارزش افزوده بخش معدن

در نمودار(۴-۵) متوسط ارزش افزوده ایجاد شده در بخش صنعت نشان داده شده است، همان‌ طور که مشاهده می‌گردد بیشترین مقدار از آن استان مازنداران و کمترین آن برای استان قزوین می‌باشد. همچنین انتظارات تئوریک مبنی بر وجود ارتباط مثبت متغیر مذکور با میزان مالیات اخذ شده ، می‌باشد.

نمودار۴-۵- متوسط ارزش افزوده بخش معدن (میلیون ریال)

آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش معدن برای تمامی استانها و طی سال های مورد مطالعه به شرح جدول زیر است:

جدول ۴-۳- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش معدن(میلیون ریال)

متغیرها

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

جارگ برا

آماره احتمال

ارزش افزوده بخش معدن

۲۴۶۳۲۹۰

۳۴۱۳۷۷

۱۵۰۲۷۵۰۷

۴۱۴۹۵

۳۸۶۵۰۰۳

۱٫۷

۵٫۰۵

۳۳٫۱۶

۰٫۰۰

۴-۴-۳- ارزش افزوده بخش خدمات

در نمودار(۴-۶) متوسط ارزش افزوده ایجاد شده در بخش خدمات نشان داده شده است، همان‌ طور که مشاهده می‌گردد بیشترین مقدار از آن استان مازنداران و کمترین آن برای استان سمنان می‌باشد. همچنین انتظارات تئوریک مبنی بر وجود ارتباط مثبت متغیر مذکور با میزان مالیات اخذ شده ، می‌باشد.

نمودار۴-۶- متوسط ارزش افزوده بخش خدمات (میلیون ریال)

آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش خدمات برای تمامی استانها و طی سال های مورد مطالعه به شرح جدول زیر است:

جدول ۴-۴- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش خدمات

متغیرها

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

جارگ برا

آماره احتمال

ارزش افزوده بخش خدمات

۳۳۵۳۸۹۸۰

۲۶۲۱۵۹۱۵

۱۲۱۰۰۰۰۰۰

۲۰۳۰۸۵

۲۷۹۱۴۶۴۳

۱٫۳

۴٫۵۰

۱۹٫۲۴

۰٫۰۰

۴-۴-۴- مخارج دولت

در نمودار(۴-۷) متوسط مخارج دولت در استان های منتخب نشان داده شده است، همان‌ طور که مشاهده می‌گردد بیشترین مقدار از آن استان گیلان و کمترین آن برای استان سمنان می‌باشد. همچنین انتظارات تئوریک مبنی بر وجود ارتباط مثبت متغیر مذکور با میزان مالیات اخذ شده ، می‌باشد.

نمودار۴-۷- متوسط مخارج دولت (میلیون ریال)

آمار توصیفی متغیر مخارج دولت برای تمامی استانها و طی سال های مورد مطالعه به شرح جدول زیر است:

جدول ۴-۵- آمار توصیفی متغیر مخارج دولت (میلیون ریال)

متغیرها

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

جارگ برا

آماره احتمال

مخارج دولت

۴۲۳۳۶۹۷

۱۱۸۷۳۱۳

۳۹۸۰۸۱۲۰

۳۳۳۹۵۷

۸۹۲۶۴۴۲

۲٫۷

۹٫۶

۱۵۳٫۴۲

۰٫۰۰

۴-۴-۵- مجموع واردات و صادرات

در نمودار(۴-۸) متوسط مجموع واردات و صادرات در استان های منتخب نشان داده شده است، همان‌ طور که مشاهده می‌گردد بیشترین مقدار از آن استان زنجان و کمترین آن برای استان مازندران می‌باشد. همچنین انتظارات تئوریک مبنی بر وجود ارتباط مثبت متغیر مذکور با میزان مالیات اخذ شده ، می‌باشد.

نمودار۴-۸- متوسط حجم واردات و صادرات(میلیون ریال)

آمار توصیفی متغیر واردات و صادرات برای تمامی استانها و طی سال های مورد مطالعه به شرح جدول زیر است:

جدول ۴-۶- آمار توصیفی متغیر مجموع واردات و صادرات (میلیون ریال)

متغیرها

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

جارگ برا

آماره احتمال

واردات و صادرات

۳۷۲۲۴۱۲۳

۲۲۶۷۳۶۵

۲۲۱۰۰۰۰۰۰

۲۹۲۰

۷۱۲۱۶۰۱۱

۱٫۹

۵٫۰۱

۳۹٫۵۵

۰٫۰۰

  1. Alm and Martinez ↑

  1. Leuthold(1991) ↑

  1. -Generalized Least Square ↑

  1. Panel Data ↑

  1. ) Non-Stationary. ↑

  1. ) Spurious Regression. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:17:00 ب.ظ ]