جدول۲-۱- برخی از مهم ترین مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانی(مظلوم نژاد میبدی و همکاران، ۱۳۹۲، ۱۰)

ردیف

نام محقق

سال

نام مدل

شرح مدل

۱

دانشگاه کارنگی و ملون

۲۰۰۴

EMM

بلوغ کسب و کار الکترونیکی[۶۱]

۲

دانشگاه های منچستر و اوکلند

۲۰۰۳

PERM

مدل آمادگی الکترونیکی مشاهده شده[۶۲]

۳

شرکت مشاوره ای KPMG در سطح سازمان های کشور کانادا

۲۰۰۰

KPMG

آزمون ظرفیت دولت الکترونیکی[۶۳]

۴

گروه فناوری در هند

۲۰۰۳

P3I3

ارزیابی هدایت و رهبری الکترونیکی ادارات/وزارتخانه

بخش چهارم

پیشینه ی پژوهش

۲-۴- پیشینه ی پژوهش

۲-۴-۱-پیشینه ی پژوهش های داخلی

      • حدادیان و باقریه مشهدی (۱۳۹۳) پژوهشی را تحت عنوان “بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی” انجام دادند. برای این منظور در تحقیق تلاش شده بود تا الگوی تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی با بهره گرفتن از معیارهای اعتماد، هنجارهای ذهنی، ریسک ادراک شده، رضایت و سهولت استفاده از وب سایت مورد مطالعه قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش را مسافران خروجی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در پروازهای داخلی شهریور ماه ۱۳۹۲ تشکیل داده و نمونه آماری با بهره گرفتن از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران ۲۱۵ محاسبه شده است. همچنین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که از روایی و پایایی مناسب برخوردار بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL8.8 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد افزایش رضایت و اعتماد مسافران هوایی منجر به افزایش تمایل به خرید اینترنتی بلیط شرکت های هواپیمایی می شود. همچنین متغیرهای ریسک ادراک شده و سهولت استفاده با نقش میانجی رضایت و اعتماد بر تمایل به خرید اینترنتی تاثیرگذار هستند و نقش معنی داری هنجارهای ذهنی در تمایل به خرید اینترنتی مورد تأیید نیست(حدادیان و باقریه مشهدی، ۱۳۹۳، ۱۳۷).

    • جلالی گرگانی و مهرانی (۱۳۹۲) پژوهشی را تحت عنوان “بررسی رابطه روش های بازاریابی رابطه مند و رفتار خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی گرگان” انجام دادند. این تحقیق کاربردی به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفته و از بین کلیه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهر گرگان، نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفته است .مدل این تحقیق با بهره گرفتن از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که مدل برای جامعه آماری مورد مطالعه، قابل استفاده است .برای تحلیل رابطه معناداری بین متغیرهای مدل و آزمون فرضیه های تحقیق نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .چهار روش ارتباطات، رفتار ترجیحی، شخصی سازی و پاداش، از روش های بازاریابی رابطه مند مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که بین همه روش های به کارگرفته شده با تمایل مشتری به ادا مه خرید، رابطه معناداری وجود دارد .همچنین رابطه معناداری بین تمایل مشتری به ادامه خرید با رضایت رابطه مند و تعهد رابطه مند تأیید گردید .رابطه معناداری بین متغیرهای رضایت رابطه مند با اعتماد، اعتماد با تعهد رابطه مند و در نهایت تعهد رابطه مند با رفتار خرید مجدد مشتری نیز مورد تأیید قرار گرفت(جلالی گرگانی و مهرانی، ۱۳۹۲، ۵۷).

    • حسنقلی پور و همکاران (۱۳۹۲) پژوهشی را تحت عنوان “بررسی تأثیر خصوصیات مشتریان بر تمایل آن ها به پذیرش خرید اینترنتی (پیمایشی پیرامون دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)” انجام دادند. اکثر مطالعات در این حوزه، روی یک محصول یا محصولات مشابه تمرکز داشته اند و تأثیر تنوع محصولات در پذیرش خرید اینترنتی نادیده گرفته شده است. برای مقابله با چنین محدودیتی، این پژوهش به بررسی تأثیر انواع مختلفی از محصولات بپردازد. برای این امر از طبقه بندی «پترسون» استفاده شده که برای طبقه بندی کالاها و خدمات ارائه شده در فضای وب طراحی شد. این پژوهش با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفته بود. داده های آن با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه، در نمونه ای به تعداد ۲۳۱ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران گردآوری شده است. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که خصوصیات مصرف کنندگان بر اساس کالاها و خدمات گوناگون، تأثیر متفاوتی دارد .پذیرش نوآوری در حوزه ی فناوری اطلاعات، خودکفایتی اینترنتی، ادراکات از امنیت وب، نگرانی های حریم خصوصی و درخور بودن محصول، ویژگی هایی هستند که بر اساس نوع کالا یا خدمات، بر نگرش افراد به پذیرش خرید اینترنتی آنان تأثیرگذارند(حسنقلی پور و همکاران، ۱۳۹۲، ۶۷).

    • حسینی (۱۳۹۱) پژوهشی را تحت عنوان “تبیین ارزیابی تمایل و وفاداری مشتریان بالقوه به خرید از فروشگاه های اینترنتی” انجام داد. هدف این مقاله تبیین و ارزیابی تمایل به تداوم و تکرار خرید مشتریان از فروشگاه های اینترنتی بود تا وضعیت آن ها، در تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان وفادار در یک فروشگاه اینترنتی مشخص شود. جامعه آماری تحقیق شامل، کاربران اینترنتی ساکن شهر شیراز و خریدار فروشگاه اینترنتی است. جمع‌ آوری داده ها از طریق پرسشنامه و حجم نمونه ۲۳۶ نفر است. عوامل ادامه خرید برخط به ترتیب اهمیت کیفیت وبسایت، اعتماد به وبسایت و هنجارهای ذهنی فرد است درحالی که فایده ادراک شده و لذت بردن از خرید برخط به طور غیرمستقیم تمایل به خرید برخط را تحت تاثیر قرار می‌دهند. البته رتبه عوامل ادامه خرید برخط به ترتیب اهمیت کیفیت وبسایت، اعتماد به وبسایت و هنجارهای ذهنی فرد می‌باشد. در حالی که فایده ادراک شده و لذت بردن از خرید برخط به طور غیرمستقیم تمایل به خرید برخط را تحت تاثیر قرار می‌دهند. ۶۳% از نمونه را مردان و ۳۷% را زنان به خود اختصاص دادند. ۹/۶۸% از اعضای نمونه بین سن ۲۱ الی ۳۵ سال بودند، افراد با تحصیلات کارشناسی و بالاتر ۹/۴۴% بودند و افرادی با بیش از چهار سال استفاده از رایانه ۸/۵۷ % بودند(حسینی، ۱۳۹۱، ۱۶۷).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...