کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

https://troyroiy62839.ja-blog.com/25513461/هویت-برند https://deankduj32198.blogoxo.com/25589725/هویت-برند https://sethtccc95204.ltfblog.com/25174927/هویت-برند https://shaneqldu87654.blogtov.com/5942686/هویت-برند https://troyzupo26048.ssnblog.com/25250719/هویت-برند https://milotkap65321.blogozz.com/25264611/هویت-برند https://shanebujv47135.dm-blog.com/25551786/هویت-برند https://andreeauk55432.blognody.com/25194163/هویت-برند https://caidencztj93826.p2blogs.com/25193273/هویت-برند https://troyhxnb09865.glifeblog.com/25191182/هویت-برند https://cashqbgh18284.blog-ezine.com/25562979/هویت-برند https://archermicu98766.jts-blog.com/25190152/هویت-برند https://lukasmnhy01087.rimmablog.com/25269779/هویت-برند https://kyleryzwq77766.bloggazza.com/25187394/هویت-برند https://hectoreebw01111.gynoblog.com/25265988/هویت-برند https://judahhctj32198.blogdemls.com/25251274/هویت-برند https://zionqrpl55555.blogaritma.com/25285297/هویت-برند https://eduardokhll26492.iyublog.com/25272589/هویت-برند https://jeffreytofv87532.blogars.com/25157959/هویت-برند https://lukasjllg55554.losblogos.com/25255850/هویت-برند https://beautlbq65320.prublogger.com/25267931/هویت-برند https://codyfzri32209.bloguerosa.com/25185675/هویت-برند https://emiliovfjk55086.vidublog.com/25181670/هویت-برند https://augustrrww34557.blogdiloz.com/25189351/هویت-برند https://finneatk54322.idblogmaker.com/25257710/هویت-برند https://landenggdz11111.blogchaat.com/25507247/هویت-برند https://josueluvr25755.blogmazing.com/25260883/هویت-برند https://andrefvmb09865.humor-blog.com/25165607/هویت-برند https://simonhcul44321.activoblog.com/25597922/هویت-برند https://devincsjy98754.blog-kids.com/25625268/توسعه-برند https://josuetitk65510.oblogation.com/25289167/هویت-برند https://sergiofzzv60304.bcbloggers.com/25263610/هویت-برند https://cesarmgaf21468.blogcudinti.com/25336469/هویت-برند https://elliottpzed20861.tusblogos.com/25485994/هویت-برند https://erickuwbw47016.activosblog.com/25163165/هویت-برند https://cesarbvmb19875.blazingblog.com/25546464/هویت-برند https://augusthooj48715.life3dblog.com/25165771/هویت-برند https://tysonfzri32109.thechapblog.com/25257489/هویت-برند https://jaidengcul44311.ageeksblog.com/25164939/هویت-برند https://tysontles25925.daneblogger.com/25262149/هویت-برند https://mariokxgv86175.blogspothub.com/25253554/هویت-برند https://brooksmlnn25110.activablog.com/25281777/هویت-برند https://alexisuqiy09876.blogunteer.com/25187952/هویت-برند https://holdenzcun37271.laowaiblog.com/25170228/هویت-برند https://deanlepw36780.goabroadblog.com/25237513/هویت-برند https://gunnerkelm61647.shoutmyblog.com/25269234/هویت-برند https://dallasnjbv98754.blogsvirals.com/25260132/هویت-برند https://arthurwrhw80345.estate-blog.com/25271952/هویت-برند https://griffinnjcs87653.blogdomago.com/25160852/هویت-برند https://garrettljex00999.popup-blog.com/25260628/هویت-برند https://louisslds76431.digitollblog.com/25352183/هویت-برند https://fernandosohx09876.bloggazzo.com/25227053/هویت-برند https://landenwswt57184.elbloglibre.com/25453150/هویت-برند https://erickneuc87778.angelinsblog.com/25267423/هویت-برند https://gregoryukbq65421.nizarblog.com/25609418/توسعه-برند https://garrettlfxn53209.madmouseblog.com/5946228/هویت-برند https://connerzqgv86532.creacionblog.com/25409753/هویت-برند https://remingtoncxnd10976.blogsumer.com/25286844/هویت-برند https://spencerhxoc19876.smblogsites.com/25477649/هویت-برند https://claytonddzu99999.verybigblog.com/25283476/هویت-برند https://trentonihdy11000.bloggactivo.com/25287181/هویت-برند https://holdenhyoe10986.answerblogs.com/25630733/توسعه-برند https://angeloljdw09998.theblogfairy.com/25280305/هویت-برند https://trentonmdti32087.bloggadores.com/25275804/هویت-برند https://griffincgni47538.thekatyblog.com/25126347/هویت-برند


جستجو


آخرین مطالب

 فهرست منابع

منابع فارسی ۱۸۷

منابع خارجی ۱۹۷

منابع سایت‌ها ۱۹۸

چکیده انگلیسی ۱۹۹

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ۲-۱- وضعیت درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ ۱۷

جدول ۲-۲- وضعیت درآمدهای مالیاتی در استان آذربایجان غربی طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ ۱۸

جدول ۲-۳- نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای غیرمعاف و خاص در ایران ۳۰

جدول ۲-۴- بررسی تعداد کشورهای تک نرخی و چند نرخی در طی زمان ۳۳

جدول ۲-۵- جدول ضرایب عدم تمکین مالیاتی در چند کشور منتخب ۵۸

جدول ۲-۶- طبقه بندی انواع فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی ۵۹

جدول ۳-۱- سوالات پرسشنامه با توجه به فرضیات تحقیق ۱۰۲

جدول ۳-۲- آماره پایایی پرسشنامه ۱۰۲

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۱۰۷

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۱۰۸

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۱۰۹

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۱۱۰

جدول ۴-۵- نتایج آزمون گلموکروف-اسمیرنوف برای متغیر عوامل درون سازمانی ۱۱۲

جدول ۴-۶- نتایج آزمون خلاصه ویلکاکسون برای متغیر عوامل درون سازمانی ۱۱۳

جدول ۴-۷- نتایج آزمون گلموکروف-اسمیرنوف برای متغیر پیچیدگی قوانین ۱۱۴

جدول ۴-۸- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر پیچیدگی قوانین ۱۱۶

جدول ۴-۹- نتایج آزمون گلموکروف-اسمیرنوف برای متغیر نرخ چندگانه ۱۱۷

جدول ۴-۱۰- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر نرخ چندگانه ۱۱۸

جدول ۴-۱۱- نتایج آزمون گلموکروف-اسمیرنوف برای متغیر معافیت‎های گسترده ۱۱۹

جدول ۴-۱۲- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر معافیت‎های گسترده ۱۲۱

جدول ۴-۱۳- نتایج آزمون گلموکروف-اسمیرنوف برای متغیر ناکارآیی جرایم ۱۲۲

جدول ۴-۱۴- جدول‌آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر ناکارآیی جرایم ۱۲۳

جدول ۴-۱۵- نتایج آزمون گلموکروف- اسمیرنوف برای متغیر ضعف در آموزش ۱۲۴

جدول ۴-۱۶- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر ضعف در آموزش ۱۲۶

جدول ۴-۱۷- نتایج آزمون گلموکروف-اسمیرنوف برای متغیرسطح توان‌سازمان در به کارگیری‌افزارها ۱۲۷

جدول ۴-۱۸- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیرسطح توان‌سازمان در به کارگیری‌افزارها ۱۲۸

جدول ۴-۱۹- نتایج آزمون گلموکروف- اسمیرنوف برای متغیر عوامل برون سازمانی ۱۲۹

جدول ۴-۲۰- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر عوامل برون سازمانی ۱۳۱

جدول ۴-۲۱- نتایج آزمون گلموکروف-اسمیرنوف برای متغیر عوامل اقتصادی ۱۳۲

جدول ۴-۲۲- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر عوامل اقتصادی ۱۳۳

جدول ۴-۲۳- نتایج آزمون گلموکروف-اسمیرنوف برای متغیر عوامل سیاسی ۱۳۴

جدول ۴-۲۴- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر عوامل سیاسی ۱۳۵

جدول ۴-۲۵- نتایج آزمون گلموکروف- اسمیرنوف برای متغیر عوامل اجتماعی ۱۳۶

جدول ۴-۲۶- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر عوامل اجتماعی ۱۳۸

جدول ۴-۲۷- نتایج آزمون گلموکروف- اسمیرنوف برای متغیر عدم گسترش فرهنگ مالیاتی ۱۳۹

جدول ۴-۲۸- جدول آماره خلاصه و نتایج آزمون ویلکاکسون برای متغیر عدم گسترش فرهنگ مالیاتی ۱۴۰

جدول ۴-۲۹- جدول اولویت‎بندی فرضیه‎های اصلی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن ۱۴۱

جدول ۴-۳۰- جدول آماره کای دو برای اولویت‎بندی فرضیه‎های اصلی در آزمون فریدمن ۱۴۱

جدول۴-۳۱- جدول اولویت‎بندی فرضیه‎های فرعی مربوط به فرضیه اصلی درون سازمانی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن ۱۴۲

جدول ۴-۳۲- جدول آماره کای دو برای اولویت‎بندی فرضیه‎های فرعی مربوط به فرضیه اصلی درون سازمانی در آزمون فریدمن ۱۴۲

جدول ۴-۳۳- جدول اولویت‎بندی فرضیه‎های فرعی مربوط به فرضیه اصلی برون سازمانی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن ۱۴۲

جدول ۴-۳۴- جدول آماره کای دو برای اولویت‎بندی فرضیه‎های فرعی مربوط به فرضیه اصلی برون سازمانی در آزمون فریدمن ۱۴۳

جدول ۴-۳۵- جدول اولویت‎بندی فرضیه‎های فرعی مربوط به فرضیه های اصلی درون و برون سازمانی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن ۱۴۳

جدول ۴-۳۶- جدول آماره کای دو برای اولویت‎بندی فرضیه‎های فرعی مربوط به فرضیه های اصلی درون و برون سازمانی در آزمون فریدمن ۱۴۴

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۱-۱- مدل مفهومی‌متغیرهای تحقیق ۸

نمودار ۴-۱- درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۱۰۷

نمودار ۴-۲- درصد فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۱۰۸

نمودار ۴-۳-درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۱۰۹

نمودار ۴-۴- درصد فراوانی پست سازمانی پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۱۱۰

نمودار ۴-۵- نمودار Q-Q plot برای متغیر عوامل درون سازمانی ۱۱۱

نمودار۴-۶- نمودار میله‎ای برای متغیر عوامل درون سازمانی ۱۱۳

نمودار ۴-۷- نمودار Q-Q plot برای متغیر پیچیدگی قوانین ۱۱۴

نمودار ۴-۸- نمودار میله‎ای برای متغیر پیچیدگی قوانین ۱۱۵

نمودار ۴-۹- نمودار Q-Q plot برای متغیر نرخ چندگانه ۱۱۶

نمودار ۴-۱۰- نمودار میله‎ای برای متغیر نرخ چندگانه ۱۱۸

نمودار۴-۱۱- نمودار Q-Q plot برای متغیر معافیت‎های گسترده ۱۱۹

نمودار ۴-۱۲- نمودار میله‎ای برای متغیر معافیت‎های گسترده ۱۲۰

نمودار ۴-۱۳- نمودار Q-Q plot برای متغیر ناکارآیی جرایم ۱۲۱

نمودار ۴-۱۴- نمودار میله‎ای برای متغیر ناکارآیی جرایم ۱۲۳

نمودار۴-۱۵ – نمودار Q-Q plot برای متغیر ضعف در آموزش ۱۲۴

نمودار۴-۱۶ – نمودار میله‎ای برای متغیر ضعف در آموزش ۱۲۵

نمودار ۴-۱۷- نمودار Q-Q plot برای متغیر سطح توان سازمان در به کارگیری افزارهای سازمانی ۱۲۶

نمودار ۴-۱۸- نمودار میله‎ای برای متغیر سطح توان سازمان در به کارگیری افزارهای سازمانی ۱۲۸

نمودار ۴- ۱۹- نمودار Q-Q plot برای متغیر عوامل برون سازمانی ۱۲۹

نمودار ۴-۲۰- نمودار میله‎ای برای متغیر عوامل برون سازمانی ۱۳۰

نمودار۴-۲۱- نمودار Q-Q plot برای متغیر عوامل اقتصادی ۱۳۱

نمودار۴-۲۲- نمودار میله‎ای برای متغیر عوامل اقتصادی ۱۳۳

نمودار ۴-۲۳- نمودار Q-Q plot برای متغیر عوامل سیاسی ۱۳۴

نمودار ۴-۲۴- نمودار میله‎ای برای متغیر عوامل سیاسی ۱۳۵

نمودار ۴-۲۵- نمودار Q-Q plot برای متغیر عوامل اجتماعی ۱۳۶

نمودار۴-۲۶- نمودار میله‎ای برای متغیر عوامل اجتماعی ۱۳۸

نمودار۴-۲۷- نمودار Q-Q plot برای متغیر عدم گسترش فرهنگ مالیاتی ۱۳۹

نمودار۴-۲۸- نمودار میله‎ای برای متغیر عدم گسترش فرهنگ مالیاتی ۱۴۰

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 10:18:00 ب.ظ ]
بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم


الف ) تراضی طرفین

هرگاه متبایعین در هنگام انعقاد عقد مشخص کرده باشند که هزینه های تسلیم بر عهده کدام یک از طرفین باشد ،در این صورت بر اساس توافق و تراضی باید عمل شود. ‌بنابرین‏ ممکن است برخلاف ماده ۳۸۱ قانون مدنی هزینه به عهده مشتری گذاشته شود و یا اینکه بین دو طرف به ‌طور مساوی تقسیم شود.حتی ممکن است این توافق ‌در مورد سایر هزینه ها از جمله بیمه حمل مبیع هم شده باشد.در هر صورت بر اساس تراضی و شرط ضمن عقد که بر حدیث«المومنون عند شروطهم» مبتنی است عمل خواهدشد. [۱۶۰]معمولاً در قراردادهای بسیار مهم مخصوصاً در قراردادهای بیع بین‌المللی،که حمل و نقل مبیع دارای هزینه های زیادی می‌باشد ،پرداخت هزینه های حمل و نقل از طریق تراضی مشخص می شود و قلمرو تعهدات هر یک از بایع و مشتری با توجه به اصطلاحاتی که در تجارت بین‌المللی از معانی خاصی برخوردار می‌باشند،مشخص می نمایند.

ب ) عرف

اگر درمورد پرداخت مخارج تسلیم بین طرفین عقد تراضی صورت نگرفته باشد ،عرف و عادت در صورت وجود ،معین می‌کند که هزینه های تسلیم بر عهده چه کسی باشد .همان‌ طور که در قسمت اول ماده ۳۸۳ تصریح شده است بر اساس همان عمل خواهد شد. و این گفته در واقع همان است که در مواد ۲۲۰و ۲۲۵ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته و استنباط می شود.

ج ) قانون

اگر در عقدی طرفین تراضی نکرده باشند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی قرار دارد و عرف و عادت مسلمی هم راجع به هزینه های تسلیم در بین نباشد .در این صورت به قانون روی می آوریم و قانون ما جانشین سکوت طرفین عقد و عرف می‌گردد که در ماده ۳۸۱ مقرر می‌دارد این هزینه ها بر عهده بایع می‌باشد.علاوه بر این قانون مدنی در ماده ۲۸۱ نیز راجع به مخارج تأدیه مقرر داشته که «مخارج تأدیه بر عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد».بین دو ماده۲۸۱و۳۸۱ رابطه عموم ‌و خصوص من وجه بر قرار است که ماده ۳۸۱ مربوط به هزینه های بیع است در حالی که ماده ۲۸۱ ناظر بر تمام قرارداد ها می‌باشد.حال سوالی که مطرح می شود این است که اگر ثالثی هزینه های تسلیم را پرداخت کرده باشد آیا هزینه از عهده متعهد ساقط می شود یا خیر؟در پاسخ می توان گفت که اگر ثالث متبرعاً مبیع را به محل تسلیم حمل کند، هزینه از عهده او ساقط می شود.[۱۶۱] اما اگر قصد تبرع نداشته باشد و با اذن و درخواست بایع این کار را کرده باشد می‌تواند برای دریافت اجرت المثل به بایع رجوع کند.البته این درصورتی است که هزینه تسلیم از لحاظ قرارداد یا قانون یا عرف برعهده وی باشد و اگر این عمل را به درخواست مشتری انجام داده باشد، حق رجوع به او را دارد مگر اینکه معلوم شود که متبرعاً آن را انجام داده است.

بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی


– در حقوق مدنی فرانسه هزینه های تسلیم با توجه به ماده ۱۶۰۸ بر عهده فروشنده است .این ماده ‌در مورد هزینه های حمل ( بسته بندی، حمل و نقل، بارگیری، عوارض گمرکی و…) مقرر می‌دارد که این ها بر عهده خریدار است مگر خلاف آن شرط شود.[۱۶۲]اما هزینه های استثنایی بر عهده کسی است که مبیع ،در ضمان او است . وقتی که حمل و نقل به وسیله حادثه ای که هیچ کدام از طرفین مسئول نیستند متوقف شده باشد مانند اینکه کشتی در بین راه توسط شخص ثالث ، بازداشت شود و در این مدت هزینه هایی به آن تعلق گیرد مانند هزینه های مراقبت و حقوق گمرکی اگر از بایع گرفته شود به حساب مشتری خواهد شد.[۱۶۳]

– قانون مدنی مصر ‌در مورد هزینه های ناشی از تسلیم مبیع همانند مکان و زمان تسلیم نص خاصی ندارد و حکم آن را از قواعد کلی مقرر در ماده ۳۴۸ مربوط به وفای به عهد مستفاد می شود و چنین بیان می‌دارد: «هزینه های وفای به عهد یا انجام تعهد بر عهده مدیون یا متعهد است مگر اینکه تراضی یا نص وجود داشته باشد که غیر از آن اقتضا نماید.»

‌بنابرین‏ اصل بر این است که بایع ،که متعهد به تسلیم مبیع می‌باشد باید هزینه های تسلیم را هم تحمل نماید که شامل هزینه های وزن یا اندازه گیری یا کیل کردن یا شمردن مبیع می‌باشد و همچنین اگر تسلیم مبیع باید در مکانی باشد که در حال حاضر مبیع در آن مکان نیست هزینه های بسته بندی مبیع و نقل آن به مکان تسلیم تعیین شده بر عهده بایع است .این در صورتی است که تراضی یا عرف هزینه تسلیم را بر مشتری یا بایع قرار ندهد. قانون مدنی سوریه هم در این مورد نص خاصی ندارد و حکم آن از قواعد کلی مقرر در ماده ۳۴۶ مربوط به وفای به عهد قابل استنباط است . که این ماده مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی مصر می‌باشد.وهمین طور ماده ۳۳۵ قانون مدنی لیبی که مربوط به وفای به عهد است بر این مورد ناظر است که این ماده هم مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی مصر می‌باشد. [۱۶۴]

– قانون موجبات لبنان ‌در مورد هزینه های تسلیم بیان می‌دارد«هرگاه نص یا عرف مخالف وجود نداشته باشد بایع تحمل می‌کند:

اولاً – هزینه تسلیم مانند اجرت اندازه گیری یا وزن یا شمردن و یا تعیین حجم (مبیع را).

ثانیاًً – هزینه های لازمه برای انشاء حق یا انتقال آن هرگاه مبیع غیر مادی باشد»[۱۶۵]

لازم به ذکر است که اصولاً در حقوق ما مبیع نمی تواند شی غیر مادی باشد ، بلکه باید عین باشد. البته در بعضی از موارد استثنایی در بعضی قوانین مانند قانون تجارت از این حکم کلی مذکور درقانون مدنی[۱۶۶] عدول شده است چنان که احکام راجع به فروش سهام با نام و بی نام [۱۶۷] بیان می‌دارد.

بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع ‌در کنوانسیون بین‌المللی بیع


ماه ۳۲ کنوانسیون ‌در مورد انواع تعهدات مختلف فروشنده در ارتباط با حمل و نقل کالا است و چنین بیان می‌دارد :

«۱) اگر فروشنده بر اساس قرارداد یا این کنوانسیون کالا را تحویل مؤسسه‌ حمل و نقل نماید ، ولی به وسیله علامت گذاری روی کالا یا به وسیله اسناد حمل یا به نحو دیگر،کاملاً مشخص نشده باشد که کالا مربوط به قرارداد بیع است ،بایع ممکن است مشتری را با مشخص نمودن کالا ،از حمل آن مطلع نماید.

۲) هرگاه بایع متعهد شده باشد که ترتیب حمل کالا را بدهد ،باید قراردادهای لازم برای حمل کالا به محل معین با وسایل حمل و نقلی که مناسب اوضاع و احوال و منطبق باشد با شرایط متعارف این قبیل حمل و نقل منعقد سازد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:18:00 ب.ظ ]
مدیریت زنجیره تامین مرتبط: زنجیره ای است که همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا وتبدیل مواد، ازمرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود.

پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین: گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می‌شود تا فرایندها موثرتر و کاراتر گشته و مدیریت آن ها آسان‌تر گردد . در بحث زنجیره تامین -همان گونه که گفته شد- اهمیت موضوع هماهنگی در فعالیت‌ها بسیار حائز اهمیت است.

اجرا مدیریت زنجیره تامین: اجرای مدیریت زنجیره تامین زمانی می‌تواند در سازمان ها مفید واقع شود و می‌تواند که به اهداف خود برسد که بتواند در تعامل با اهداف و اجزای سازمان به خوبی خود را نشان دهد(Harrison,Francis.2005).

۱-۷-۲) تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

مدیریت زنجیره تامین داخلی: در این تحقیق؛ مدیریت زنجیره تامین داخلی، بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت که شامل ۱۳ سوال (۱ تا ۱۳ ) سنجیده شده است. از جمله شاخص هایی که برای سنجش مدیریت زنجیره تامین داخلی، به کار گرفته شده عبارت است از : سودمندی کارکنان، سودمندی منابع مالی، حمایت مدیریت ارشد، مشخص بودن اهداف داخلی، استفاده از فناوری اطلاعات، قابلیت پردازش اطلاعات، تبادل اطلاعات با سایر اعضا، آموزش لازم، افراد متشکل از زمینه‌های متفاوت، کسب تخصص لازم، ارتباط با سایر اعضا، اجرای متقابل وظایف، فرایند ارزیابی داخل شرکت (Kotzab et al.,2006).

مدیریت زنجیره تامین مرتبط: در این تحقیق؛ مدیریت زنجیره تامین مرتبط، بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت که شامل ۱۴ سوال (۱۴ تا ۲۷ ) سنجیده شده است. از جمله شاخص هایی که برای سنجش مدیریت زنجیره تامین مرتبط، به کار گرفته شده عبارت است از : فرایند ارزیابی سایر اعضا، وجود توافق همکاری در اهداف، وجود گروه پروژه زنجیره تامین، اثرگذار بودن تصمیمات بر سایر اعضا، تمایل به اعتماد سازی، ارتباط بلند مدت با سایر شرکت‌ها، توزیع قدرت یکسان، توزیع سود و زیان بین شرکت و اعضا، وابستگی متقابل بین شرکت و اعضا، مبادله منابع اطلاعاتی با سایر، مبادله اطلاعات دریافتی، مبادله ارائه خدمات با کیفیت، فرهنگ همکاری با سایر اعضا، تصمیم گیری مدیران ارشد (Cigolini et al.,2004).

پذیرش فرایند مدیریت زنجیره تامین: در این تحقیق؛ پذیرش فرایند مدیریت زنجیره تامین، بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت که شامل ۸ سوال (۲۸ تا ۳۵ ) سنجیده شده است. از جمله شاخص هایی که برای سنجش پذیرش فرایند مدیریت زنجیره تامین، به کار گرفته شده عبارت است از : مطابقت سفارشات دریافتی، پیش‌بینی نیازهای آتی مصرف کنندگان، تنظیم ظرفیت ارائه خدمات، اطلاع رسانی به مصرف کنندگان، کمک از تامین کنندگان، توانایی جبران ضرر خدمات، راهگشایی در بهینه سازی اطلاعات، همکاری چند جانبه با تامین کنندگان (Lambert et al.,1998).

اجرا مدیریت زنجیره تامین: در این تحقیق؛ اجرا مدیریت زنجیره تامین، بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت که شامل ۳ سوال (۳۶ تا ۳۸ ) سنجیده شده است. از جمله شاخص هایی که برای سنجش اجرا مدیریت زنجیره تامین، به کار گرفته شده عبارت است از : منابع مشترک با تامین کنندگان، منابع مشترک با مصرف کنندگان، منابع مشترک در داخل شرکت (Mentzre et al.,2001).

۱-۸) قلمرو پژوهش

از ابتدا باید بدانیم که در چه گستره ای پژوهش خواهیم نمود و این امر را به روشنی در پژوهش خود مطرح سازیم تا دیگران به درستی متوجه شوند که قلمرو پژوهش کجاست.

۱-۸-۱) قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر از لحاظ موضوعی به بررسی بهبود اجرای مدیریت زنجیره تامین می پردازد که در حوزه مدیریت استراتژیک قرار دارد.

۱-۸-۲) قلمرو مکانی پژوهش

این پژوهش به بررسی موضوع در شرکت گاز استان گیلان می‌پردازد.

۱-۸-۳) قلمرو زمانی پژوهش

محدوده زمانی انجام پژوهش با برآوردهای انجام گرفته و اطلاعات این تحقیق در شش ماه اول (بهار و تابستان) ۹۴ جمع‌ آوری شده است.

فصل دوم

مطالعات نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:18:00 ب.ظ ]
۳-۹-۲- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت

بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها، اثر انتقال سهام تنها مربوط به طرفین معامله است ولی در انتقال سهام، اثر قرارداد علاوه بر طرفین یعنی ناقل و منتقل‌الیه سهام، برشرکت نیز مؤثر است.

البته انتقال زمانی بر شرکت نیز مؤثر است که انتقال در دفتر شرکت ثبت شده باشد و شرایط شکلی انتقال، رعایت شده باشد.

اثر انتقال سهام بر شرکت، سهامدار شناختن منتقل‌الیه است و این که منتقل‌الیه جزء شرکای شرکت محسوب و نام او به عنوان مالک در دفتر ثبت می‌شود. همچنین با ثبت انتقال در شرکت، خریدار واجد حقوق و تعهدات مربوط به سهم می‌شود.

زمان ثبت انتقال در قانون مشخص نشده ولی در هر حال زمان ثبت نام باید یک مدت متعارف و معقول باشد و نه خیلی فوری و نه تأخیر بیش از حد.

شرکت باید مدارک مربوط به انتقال را بررسی کند و برای این کار نیاز به فرصت کافی دارد و بعد از بررسی مدارک، در صورت صحت مدارک و قانونی بودن انتقال، انتقال را ثبت می‌کند. شرکت باید فرصت کافی برای بررسی مدارک و اطمینان از انتقال قانونی داشته باشد و پس از آن اقدام به ثبت انتقال نماید.

۳-۹-۳- انتقال مالکیت حصه‌ی سهامدار از سرمایه شرکت

شرکت صاحب کل سرمایه است که سهام نمودار آن می‌باشد و در واقع سرمایه شرکت متعلق به شخص حقوقی است. ‌در کلیه‌ی شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت، از دارایی شرکا جدا است. سرمایه‌ شرکت بعد از پرداخت‌، جزء دارایی شرکت محسوب می‌شود.

«شخص زمانی که وارد شرکت شد و آورده خود را به شرکت آورد، در برابر آورده‌اش به او سهم تعلق می‌گیرد. هر سهم معلوم می‌کند که نسبت به کل سرمایه، صاحب آن تا چه حد حقوق و تعهدات دارد. یعنی هر سهم نمودار یک قسمت از کل سرمایه‌ شرکت است و صاحب سهم از منافع آن استفاده می‌کند و به میزان سهم خود شریک در تعهدات شرکت است».[۶۶]

درست است که شرکت صاحب کل سرمایه است که سهام نمودار آن می‌باشد و در واقع سرمایه متعلق به شخص حقوقی است ولی در صورت انحلال شرکت، سهام‌داران به نسبت سهم خود، در سرمایه سهم دارند. یعنی زمانی که شرکت منحل شد، شخص به میزان سهمش مالک دارایی باقیمانده‌ی آن شرکت است (مگر سهام‌دارانِ سهام انتفاعی که سهمی از این سرمایه نمیبرند).

البته همان‌ طور که در مبحث ماهیت معاملات سهام آمد این حق احتمالی است، ولی در هر حال با انتقال سهام این حق احتمالی نیز به منتقل‌الیه، انتقال میابد.

۳-۱۰- تکالیف طرفین قرارداد انتقال سهام

زمانی که قرارداد انتقال بین طرفین منعقد شد، برای این که هر کدام بتوانند حق مالکیت خود را اعمال کنند، باید وظایفی را انجام دهند. در صورتی که ‌به این تکالیف عمل نشود، طرفین با وجود مالکیت قانونی امکان اعمال حق مالکیت ندارند و در این صورت امکان اجبار ایشان به انجام این وظایف از سوی مراجع ذی‌صلاح و همچنین امکان مطالبه‌ی خسارت وجود دارد. در این قسمت به بیان وظایف طرفین پرداخته می‌شود.

۳-۱۰-۱- تکالیف ناقل

زمانی که معامله بین ناقل و منتقل‌الیه منعقد شد، ناقل باید اوراق مربوط به انتقال سهام را به شخص ارائه دهد و برای تکمیل انعقاد به دفتر ثبت سهام شرکت مراجعه کند. هم چنین ثبت انتقال را در دفتر ثبت سهام را امضا کند. علاوه بر اوراق انتقال، اوراق سهام نیز باید به منتقل‌الیه منتقل شود تا خریدار بتواند از حقوق و مزایای آن استفاده کند.

البته زمانی که عقد منعقد شد، خریدار مالک سهام هست ولی دارا بودن اوراق سهم و ارائه‌ آن به شرکت و ثبت انتقال است که‌، ‌به این انتقال سندیت می‌دهد و شخص می‌تواند از حقوق و مزایای آن بهره‌مند گردد.

در صورتی که ناقل به تکالیف خود عمل نکند و اوراق را تسلیم نکند، امکان اجبار او از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی وجود دارد. منتقل‌الیه می‌تواند الزام انتقال‌دهنده رابه ثبت انتقال و امضاء دفاتر شرکت از طریق دادگاه نیز بخواهد و در صورت وجود مانع قانونی یا ‌اساس‌نامه‌ای، انتقال‌دهنده مسئول جبران خسارت است. در واقع هم امکان اجبار ناقل به ارائه‌ سند سهام وجود دارد و هم امکان اجبار او به حضور در شرکت و تسلیم اوراق انتقال و ثبت انتقال سهام. در صورتی که ناقل ‌تعهدات خود را انجام ندهد، امکان فسخ و مطالبه‌ی خسارت برای منتقل‌الیه وجود دارد.

البته تعهدات دو طرف قرارداد در مقابل یکدیگر قرار دارد و در صورتی که منتقل‌الیه به تعهد خود یعنی پرداخت مبلغ سهام، عمل نکند، شخص ناقل حق حبس دارد و می‌تواند تعهدات خود را تا ایفاء تعهدات منتقل‌الیه، انجام ندهد و اوراق را تسلیم نکند و یا دفتر ثبت را امضا نکند.

تسلیم اوراق سهم بر اساس این که نوع سهام چیست و در کجا (داخل بورس یا خارج بورس) ارائه شده متفاوت است.

در صورتی که انتقال سهام در بورس صورت پذیرد، انتقال دهنده اوراق سهام یا گواهینامه‌ی‌ نقل وانتقال سهام را همراه دستور فروش و وکالتنامه فروش تسلیم کارگزار خود می‌کند تا پس از انجام معامله تسلیم کارگزار خریدار شود.

زمانی که معامله انتقال صورت می‌گیرد، به محض معامله انتقال ثبت نمی‌شود. تا زمانی که انتقال ثبت شود ایفاء حقوق و تعهدات بر عهده ناقل است زیرا، نام او هنوز به عنوان سهامدار در شرکت ثبت شده است. البته این مورد می‌تواند نوعی وکالت محسوب شود و ناقل وکیل منتقل‌الیه محسوب می‌شود.

۳-۱۰-۲- تکالیف منتقل‌الیه

انتقال یک توافق بین ناقل و منتقل‌الیه است، در نتیجه تعهدات مربوط ‌به این انتقال می‌تواند قانونی و یا بر حسب توافق طرفین به اختیار تعین شود.

اگر تعهدات به صورت اختیاری ایجاد شده باشد طرفین موظف به عمل ‌به این تعهدات هستند. انتقال سهام ممکن است معوض یا غیر معوض باشد. اگر انتقال سهام معوض باشد، تعهد منتقل‌الیه پرداخت عوض می‌باشد.

همان‌ طور که گفته شد تعهدات طرفین قرارداد مقابل یکدیگر قرار دارد و در صورتی که منتقل‌الیه به تعهد خود عمل نکند و عوض سهام را نپردازد‌، برای ناقل حق حبس وجود دارد و می‌تواند از ثبت و امضای انتقال خودداری کند.

پرداخت عوض توافقی است و می‌تواند نقدی یا قسطی و … باشد.

در صورت عدم انجام تعهد و پرداخت عوض از سوی منتقل‌الیه، ناقل، می‌تواند الزام او رابه انجام تعهد از دادگاه بخواهد و یا می‌توان برای ناقل، خیار تأخیر ثمن قائل بود.

تعهد دیگر نیز این است که اگر انتقال معوض باشد، تاقبل از ثبت انتقال، شرکت و اشخاص ثالث، ناقل را سهامدار می‌شناسند و در صورتی که مبلغ سهام پرداخت نشده باشد و شرکت نیز قبل از ثبت انتقال، باقیمانده‌ی وجه را مطالبه کند، منتقل‌الیه باید قیمت سهام را به ناقل بپردازد تا ناقل آن را به شرکت پرداخت کند.

فصل چهارم:

انتقال

سهم الشرکه

در این فصل به بررسی انتفال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص و شرکت با مسئولیت محدود ‌پرداخته می‌شود. در انتقال سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:18:00 ب.ظ ]
۲-۲۲- چارچوب نظری ومدل تحلیلی

چهرچوب نظری پژوهش حاضر برگرفته از نظریه دانیل گلمن وگاردنر درمورد هوش هیجانی است که از چهار مؤلفه خودآگاهی (درک عواطف) خودمدیریتی (کنترل عواطف) آگاهی اجتماعی (همدلی) و مدیریت روابط (خوش بینی) می‌داند. که به عنوان فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.

۲-۲۳- مدل تحلیلی تحقیق

آگاهی اجتماعی

مفهوم

هوش هیجانی

  • درک عواطف

  • جرأتمندی

  • حرمت نفس

  • خودشکوفایی

  • استقلال

  • کنترل عواطف

  • تحمل تنش ها

  • کنترل تکانه ها

  • خودانگیزشی

  • حفظ آرامش

  • سازگاری

  • هم حسی

  • مسئولیت اجتماعی

  • روابط بین فردی

 • همدلی

ابعاد

مدیریت روابط

  • نشاط

  • احساس رضایت ازخود ودیگران

  • ابراز احساسات

 • احساس رضایت از زندگی

خودآگاهی

خودمدیریتی

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

۲-۲۴- مدل مفهومی تحقیق

پیشرفت تحصیلی دانشجویان

هوش هیجانی مدیران

فصل سوم:

روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه

روش شناسی ازارکان اصلی هر پژوهش می‌باشد زیرا تنها راه دستیابی به دستاورد های قابل قبول و علمی است.

در این فصل روش شناسی پژوهش (متدولوژی) که شامل روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ‌ابزار گردآوری اطلاعات ،شیوه تجزیه وتحلیل داده ها می‌باشد مورد بحث قرار می‌گیرد تا راهکارها وابزار معتبر صحت نتایج را پشتیبانی نماید.

۳-۲- روش شناسی تحقیق

روشی که در این پژوهش استفاده می­ شود از نوع همبستگی یا هم­خوانی می‌باشد، زیرا هنگامی که محقق دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف مربوط به یک گروه یا دسته اطلاعات از دو یا چندگروه را در اختیار دارد می‌تواند از این روش تحقیق استفاده کند. چرا که این روش برای مطالعه میزان تغییرات در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است. در این روش مطالعات در صدد ‌پاسخ‌گویی‌ به سه نوع سؤال هستیم:

۱- آیا رابطه بین این دو دسته مطالعات وجود دارد یا نه؟ در صورت منفی بودن جواب دو سؤال دیگر مطرح نخواهد بود، ولی اگر جواب مثبت باشد وجود رابطه‌ای محرز گردد در آن صورت دو سؤال دیگر به ترتیب زیر مطرح خواهد شد.

۲- جهت این همبستگی که ممکن است مثبت یا منفی باشد و در حالت همبستگی مثبت تغییرات در هر دو دسته از اطلاعات در یک جهت است بدین صورت که اگر افزایش در دسته اول ایجاد شود در دسته دوم نیز افزایش حاصل خواهد شد و برعکس. اما در حالت همبستگی منفی تغییرات در هر دو دسته در جهت خلاف یکدیگر خواهد بود. ‌به این ترتیب که اگر افزایش در دسته اول ایجاد شود در دسته دوم از اطلاعات کاهش حاصل خواهد شد.

۳- میزان و مقدار این همبستگی چه اندازه است؟ محقق در این دسته از تحقیقات حداقل به دو دسته از اطلاعات از یک گروه نیاز دارد تا با استفاده محاسبات آماری بتواند پاسخ این سؤال را فراهم کند.

۳-۳- متغیرهای تحقیق

متغیرها به دو صورت متغیر پیش بین و متغیر ملاک تقسیم بندی می­شوند که در ادامه همین بخش از این پایان­ نامه توضیح مختصری ‌در مورد آن ها داده شده است.

۳-۳-۱ متغیر پیش بین

در این پژوهش هوش هیجانی مدیران ‌و مولفه­های آن به عنوان متغیر پیش­بین درنظر گرفته می­ شود.

۳-۳-۲ متغیر ملاک

متغیرملاک درپژوهش حاضر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ‌می‌باشد.

۳-۴- ابزار گردآوری داده ها

۳-۴-۱ مطالعات کتابخانه ای

در تحقیق فوق از مطالعات کتابخانه ­ای بهره گرفته می­ شود و با مراجعه به کتابها، مجلات و نشریات گوناگون فارسی، لاتین و استفاده از سایت های مختلف اینترنتی مرتبط با موضوع سعی می شود تا اطلاعات لازم ‌در مورد این موضوع گرد آوری شود و با بهره گرفتن از آن ها هم به غنی شدن ادبیات تحقیق کمک شود و هم در تهیه پرسشنامه و فصل­های دیگر پایان نامه استفاده مطلوب و مناسبی صورت می‌گیرد.

۳-۴-۲ پرسشنامه

در این پژوهش از آزمون هوش هیجانی برادبری وگریوز(۱۹۵۳) استفاده شده است. این پرسشنامه دارای ۲۸ سئوال ‌می‌باشد. که سئوالات مربوط به ۴ عامل هوش هیجانی به صورت زیرمطرح شده است :

  • خودآگاهی (سئوالات ۱ تا۶)

  • خودمدیریتی ( سئوالات ۷ تا ۱۵)

  • آگاهی اجتماعی ( سئوالات ۱۶ تا ۲۰)

 • مدیریت روابط ( سئوالات ۲۱ تا۲۸)

۳-۵- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

برای به دست آوردن نتایج رضایت بخش از نمونه آماری و تعمیم آن ها به جامعه مورد نظر، جامعه آماری باید به صورت کاملاً واضح و روشن تعریف گردد. (پیشقدم و قنسولی۱۳۸۷، ۶۳).

جامعه آماری در این پژوهش را کلیه مدیران دانشگاه علوم پزشکی در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ شامل شد. به تعداد ۶۰ مدیر که ۴۹ نفر از مدیران به پرسشنامه پاسخ دادند و۱۱ مدیر همکاری نکردند و از نمونه آماری حذف شدند. همچنین کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان به تعداد۲۸۰۰ نفر که معدل کل هر دانشکده آنان در نظر گرفته شد.

۳-۵-۱ پرسشنامه هوش هیجانی

الف: پرسشنامه هوش هیجانی برادبری[۳۹] وگریوز[۴۰] برای سنجش هوش هیجانی و مؤلفه­ های آن که به تعداد ۴۹ نغر افراد گروه نمونه توزیع و پس از ‌پاسخ‌گویی‌ جمع‌ آوری گردید.

ب: در این مطالعه ملاک پیشرفت تحصیلی تغییرات معدل ترم اول و دوم کل دانشجویان ورودی۹۱ هر دانشکده لحاظ شده است.

۳-۵-۲روایی[۴۱] وپایایی[۴۲] پرسشنامه

۱-روایی

منظور از روایی (اعتبار محتوایی) آن است که آیا ابزار سنجش می ­تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یاخیر؟ زیرا اندازه گیری نامناسب و ناکافی می ­تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا جلوه دهد.

روایی این پرسشنامه توسط پورجواران (۱۳۹۲) به دست آمده است ومقدار آن ۸۵% به دست آمده است.

۲-پایایی

منظور از پایایی این است که هر روش خاصی، هرگاه چند بار ‌در مورد موضوع واحدی به کاربرده شود، هربار نتیجه یکسانی به دست می­دهد یا نه. پس هرگاه فقط مشاهده­گر منبع اطلاعات باشد باید درمورد قابلیت اعتماد مشاهده شک کرد. پایایی این پرسشنامه از روش آزمون آلفای کرونباخ توسط پورجواران (۱۳۹۲) ۹۱% اعلام شده است.

۳-۶- روش‌تجزیه و تحلیل داده ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:18:00 ب.ظ ]